Sko­da: rè­cord de lliu­ra­ments el 2017

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

Sko­da Au­to va ba­tre un nou rè­cord de vendes el 2017. Els lliu­ra­ments glo­bals de la mar­ca txe­ca es van in­cre­men­tar en un 6,6% fins a 1.200.500 ve­hi­cles (2016: 1.126.500). Per quart any se­guit Sko­da va ven­dre­més d’un mi­lió de ve­hi­cles en un any, amb el mi­llor mes de de­sem­bre de tots els temps: 107.500 en­tre­gues (+19,2%). Amés del best­se­ller Oc­ta­via, els prin­ci­pals im­pul­sors del crei­xe­ment de la fir­ma han es­tat el Su­perb i els nous SUV Ko­di­aq i Ka­roq.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.