PSA Grou­pe aug­men­ta les vendes un 15,4%

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

La con­tri­bu­ció de les mar­ques Opel i Vaux­hall i l’ofen­si­va SUV del grup PSA ha ac­ce­le­rat el crei­xe­ment de les vendes del ge­gant fran­cès i els 5mo­dels SUV llan­çats al llarg dels úl­tims 18 me­sos han acon­se­guit un èxit crei­xent. Glo­bal­ment, les vendes de SUV van re­pre­sen­tar, a fi­nals del 2017, el 23% de les vendes to­tals del grup, que van as­cen­dir a 3.632.300 ve­hi­cles a tot el món el 2017, un 15,4% més. Aquest és el quart any con­se­cu­tiu d’in­cre­ment de vendes de PSA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.