Bang & Olufsen apu­ja el vo­lum

La mar­ca d’elec­trò­ni­ca de lu­xe Bang & Olufsen es re­cu­pe­ra amb una gam­ma més bai­xa de pro­duc­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Blan­ca Gispert

La cri­si eco­nò­mi­ca va pas­sar fac­tu­ra a la mar­ca d’elec­trò­ni­ca de lu­xe Bang & Olufsen. La his­tò­ri­ca com­pa­nyia, nas­cu­da a Di­na­mar­ca el 1925, va veu­re com els seus in­gres­sos que­ien es­tre­pi­to­sa­ment el 2008, fins a to­car fons l’any 2014, amb no­més 290 mi­li­ons de fac­tu­ra­ció, lluny dels 550 mi­li­ons que in­gres­sa­va du­rant els anys de la bom­bo­lla.

Com mol­tes al­tres, la com­pa­nyia va ha­ver de fer front a re­ta­lla­des i ajus­tos. El 2008 va aco­mi­a­dar 300 tre­ba­lla­dors i va aban­do­nar la pro­duc­ció de telèfons mò­bils i re­pro­duc­tors mp3per cen­trar-se en pro­duc­tes his­tò­ri­ca­ment em­ble­mà­tics: apa­rells d’àu­dio i te­le­vi­si­ons. Però no en va te­nir prou per re­ei­xir. El 2012 va ha­ver de llan­çar una no­va gam­ma de pro­duc­tes ano­me­na­da B & O Play, que re­bai­xa­va els preus dels al­ta­veus i au­ri­cu­lars sig­ni­fi­ca­ti­va­ment. I, aques­ta ve­ga­da sí, Bang & Olufsen es va re­cu­pe­rar. Cal te­nir en comp­te que si uns al­ta­veus de la gam­ma clàs­si­ca cos­ta­ven de mit­ja­na uns 16.000 eu­ros, els pro­duc­tes de la no­va ca­te­go­ria amb prou fei­nes su­pera­ven els 2.500 eu­ros, de mà­xim, amb au­ri­cu­lars de 300 eu­ros.

An­ders Aaka­er Jen­sen, director de fi­nan­ces de la com­pa­nyia, ma­ti­sa a Di­ners que l’es­tra­tè­gia no va con­sis­tir a pre­sen­tar ver­si­ons ba­ra­tes dels pro­duc­tes ha­bi­tu­als si­nó a llan­çar una gam­ma to­tal­ment di­fe­rent, ba­sa­da en una “de­man­da més fle­xi­ble i por­ta­ble”. El di­rec­tiu ex­pli­ca que l’en­cert va ser tal que avui els pro­duc­tes més ve­nuts de la com­pa­nyia ar­reu del món (prin­ci­pal­ment a Eu­ro­pa, la Xi­na i els Es­tats Units) són els ar­ti­cles d’aques­ta gam­ma, es­pe­ci­al­ment els au­ri­cu­lars.

Grà­ci­es a la no­va apos­ta, la fir­ma s’es­tà re­cu­pe­rant, tot i que és lluny dels anys an­te­ri­ors a la cri­si. La fac­tu­ra­ció de l’exer­ci­ci an­te­ri­or (tan­cat el maig del 2017) va ar­ri­bar als 397 mi­li­ons, un 12% més que un any en­re­re. I aques­ta set­ma­na l’em­pre­sa va anun­ci­ar que el dar­rer se­mes­tre els in­gres­sos van aug­men­tar un 15% res­pec­te al ma­teix perí­o­de de l’any an­te­ri­or. Sens dub­te, els vo­lums de l’em­pre­sa pu­gen però no acon­se­guei­xen que Bang & Olufsen sur­ti dels nú­me­ros ver­mells.

BANG&OLUFSEN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.