De la ciu­tat al va­lor afe­git en l’agri­cul­tu­ra

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA -

Al­de­ba­ran ofe­reix so­lu­ci­ons tec­no­lò­gi­ques i ser­veis que es ba­sen en la uti­lit­za­ció de ge­oin­for­ma­ció Qui no ha so­mi­at mai a sa­ber la ru­ta més rà­pi­da en un mo­ment de­ter­mi­nat per ar­ri­bar al lloc desit­jat com més rà­pid mi­llor? En el cas dels ser­veis d’emer­gèn­cia, aquest desig pot sig­ni­fi­car sal­var una vida o bé evi­tar la pro­pa­ga­ció d’un in­cen­di. Amb l’ob­jec­tiu d’aju­dar els ser­veis d’emer­gèn­cia a ar­ri­bar en el mí­nim temps pos­si­ble al lloc de l’in­ci­dent, l’em- pre­sa Al­de­ba­ran ha desen­vo­lu­pat Cri­ti­cal Rou­ting, una es­pè­cie de GPS de les emer­gèn­ci­es, un Go­o­gle Maps que re­cull tots els obstacles que una am­bu­làn­cia, ve­hi­cle de bom­bers o cot­xe de po­li­cia po­den tro­bar­se en el ca­mí fins al lloc on han d’ac­tu­ar.

“Els bom­bers de Barcelona ja uti­lit­zen Cri­ti­cal Rou­ting en els seus des­pla­ça­ments i els cos­sos de bom­bers de Se­vi­lla i Ma­llor­ca tam­bé l’es­tan im­plan­tant”, ex­pli­ca Francesc Si­mon, mà­na­ger ge­ne­ral i co­fun­da­dor d’Al­de­ba­ran.

Cri­ti­cal Rou­ting és el pro­duc­te es­tre­lla d’aques­ta

start-up fa­mi­li­ar amb seu a Barcelona, però no l’únic. “Es­tem es­pe­ci­a­lit­zats a ofe­rir so­lu­ci­ons tec­no­lò­gi­ques i ser­veis al­ta­ment in­no­va­dors re­la­ci­o­nats amb la uti­lit­za­ció de la ge­oin­for­ma­ció”, en pa­rau­les de Si­mon. Al­de­ba­ran va néi­xer el 2014 grà­ci­es a una in­ver­sió ini­ci­al de 100.000 eu­ros, acon­se­gui­da amb fons pro­pis. Ac­tu­al­ment es­tà for­ma­da per un equip de set per­so­nes i pre­veu aca­bar l’any amb una fac­tu­ra­ció de mig mi­lió d’eu­ros.

Com a rep­te de fu­tur, Francesc Si­mon des­ta­ca “con­ti­nu­ar crei­xent en ser­veis ge­o­es­pa­ci­als i, com a se­go­na pri­o­ri­tat, obrir-nos al sec­tor de la lo­gís­ti­ca, es­pe­ci­al­ment en el que es co­neix com a lo­gís­ti­ca d’úl­ti­ma mi­lla, on hi ha una gran ne­ces­si­tat d’efi­ci­èn­cia”. D’al­tra ban­da, el mà­na­ger ge­ne­ral ex­pli­ca que Al­de­ba­ran es tro­ba en ple­na ex­pan­sió per la Unió Eu­ro­pea i que ja han ar­ri­bat a un acord amb una em­pre­sa dels Es­tats Units per fer-se un lloc al di­fí­cil mer­cat ame­ri­cà.

Cre­a­da el 2014, Al­de­ba­ran és una em­pre­sa tec­no­lò­gi­ca fa­mi­li­ar amb seu a Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.