Es­ta­bi­li­tat ban­cà­ria

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - J. Martínez Cam­pu­za­no

Els can­vis in­tro­du­ïts en la re­gu­la­ció ar­ran de la cri­si han es­tat fo­na­men­tals per mi­llo­rar l’es­ta­bi­li­tat ban­cà­ria. La­se­va im­ple­men­ta­ció fi­nal du­rant aquest any se­rà clau per tal de re­for­çar-la. Con­so­li­dar el que s’ha gua­nyat pas­sa­rà, en el fu­tur, per la mi­llo­ra dels re­sul­tats dels bancs, sem­pre so­ta la pre­mis­sa de ser­mé­se­fi­ci­ents i con­ti­nu­ar fi­nan­çan­tun­crei­xe­ment sos­te­ni­ble de l’economia. Hi­ha al­tres rep­tes i obli­ga­ci­ons, tot i que, en aquest cas, per a les au­to­ri­tats. La­nor­ma­lit­za­ció de la po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria en­cap­ça­la­ria la llis­ta dels des­a­fi­a­ments, men­tre que la cul­mi­na­ció de la unió ban­cà­ria se­ria la pri­me­ra obli­ga­ció.

ElBCE­sem­bla ha­ver op­tat per nor­ma­lit­zar la po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria gra­du­al­ment. No­pot ser de cap al­tra ma­ne­ra si es te­nen en comp­te les bai­xes ex­pec­ta­ti­ves d’in­fla­ció, mal­gra­tun­crei­xe­ment­més­fort de l’esperat. El fi­nan­ça­ment ban­ca­ri ha es­tat clau en aques­ta mi­llo­ra eco­nò­mi­ca. És re­lle­vant que les au­to­ri­tats eu­ro­pe­es va­lo­rin, tam­bé, els ris­cos so­bre l’es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra de­ri­vats dels mer­cats ma­jo­ris­tes ide la ban­ca a l’om­bra. En aquest úl­tim cas po­dria ser ne­ces­sà­ria una re­gu­la­ció pro­por­ci­o­nal, en­fo­ca­da en l’ac­ti­vi­tat ino tant en qui la­dua ter­me.

Les au­to­ri­tats han de te­nir una es­tra­tè­gia cla­ra que in­clo­gui els temps per cul­mi­nar la unió ban­cà­ria. La­pro­va de foc per va­li­dar-ho se­rà te­nir en­ti­tats de crè­dit eu­ro­pe­es mi­llor que­no­pas en­ti­tats na­ci­o­nal­samb­pre­sèn­cia eu­ro­pea, com suc­ce­eix ac­tu­al­ment. Les ope­ra­ci­ons trans­fron­te­re­res­po­den aju­dar l’es­ta­bi­li­tat del sec­tor, di­ver­si­fi­cant els ris­cos imi­llo­rant l’efi­ci­èn­cia. So­ta l’es­que­ma ac­tu­al de su­per­vi­sió ide re­so­lu­ció úni­ques, cul­mi­nar ofi­ci­al­ment lau­nió ban­cà­ria pas­sa per una ga­ran­ti­a­co­mu­na­de di­pò­sits aEu­ro­pa (EDIS). Ai­xò apor­ta­ria con­fi­an­ça i es­ta­bi­li­tat als es­tal­vi­a­dors, ja que li­mi­ta­ria el risc de con­ta­gis a es­ca­la na­ci­o­nal i re­for­ça­ria la unió ban­cà­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.