Con­trac­tar la hi­po­te­ca des del mò­bil

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

llan­ça una apli­ca­ció que per­met bus­car, com­pa­rar i sol·li­ci­tar una hi­po­te­ca sen­se sor­tir de ca­sa

Avi­at no se­rà ne­ces­sa­ri tre­pit­jar el banc ni de­ma­nar una hi­po­te­ca. Aques­ta és la idea amb què tre­ba­lla Fin­te­ca, una

start-up que aca­ba de llan­çar el que as­se­gu­ren que és el pri­mer as­sis­tent hi­po­te­ca­ri 100% mò­bil a Es­pa­nya. En­ca­ra en fa­se de pro­ves, l’app per­met bus­car, com­pa­rar i sol·li­ci­tar una hi­po­te­ca des del mò­bil, sen­se sor­tir de ca­sa, tot i que, de mo­ment, per a la sig­na­tu­ra en­ca­ra és ne­ces­sa­ri anar pre­sen­ci­al­ment al banc. Però tot ar­ri­ba­rà...

L’apli­ca­ció bus­ca i com­pa­ra preus i con­di­ci­ons amb “els bancs que tre­ba­llen al pa­ís, una vin­te­na”. “Es­tem en con­ver­ses amb tots”, ex­pli­ca Car­los Aven­daño, co­fun­da­dor de Fin­te­ca jun­ta­ment amb Ku­an-neng Foo. “Ob­te­nir una hi­po­te­ca és un pro­cés molt com­plex. Amb la nos­tra app vo­lem fa­ci­li­tar-lo, que l’usu­a­ri pu­gui bus­car, com­pa­rar i tro­bar la hi­po­te­ca ide­al des de la se­gu­re­tat i pri­va­ci­tat del mò­bil”, afe­geix Aven­daño.

La des­càr­re­ga i ús de l’apli­ca­ció és gra­tu­ï­ta. La clau del ne­go­ci de Fin­te­ca és co­brar una co­mis­sió als bancs per exer­cir d’in­ter­me­di­a­ris, co­mis­sió que ne­go­ci­en banc per banc. Per a fi­nals d’aquest any, els fun­da­dors pre­ve­uen ar­ri­bar a les 10.000 des­càr­re­gues, i una ve­ga­da l’apli­ca­ció s’ha­gi con­so­li­dat a Es­pa­nya ja pre­ve­uen llan­çar-la a mer­cats com l’eu­ro­peu o el lla­ti­no­a­me­ri­cà, on la ban­ca es­pa­nyo­la té una gran pre­sèn­cia.

Fin­te­ca ha nas­cut grà­ci­es a Nu­clio Ven­tu­re Buil­der, la in­cu­ba­do­ra de ne­go­cis fun­da­da pel cone­gut em­pre­ne­dor i in­ver­sor Car­los Blan­co. “El març del 2017 el meu so­ci i jo vam anar a un dels Nu­clio We­ekend, on se’ns va pro­po­sar la idea de ne­go­ci”, ex­pli­ca Aven­daño. Els Nu­clio We­ekend són es­de­ve­ni­ments or­ga­nit­zats per la in­cu­ba­do­ra, en els quals es pre­sen­ten ide­es de ne­go­ci va­li­da­des en al­tres mer­cats a un grup d’em­pre­ne­dors pre­se­lec­ci­o­nat.

Fin­te­ca ater­ra al mer­cat hi­po­te­ca­ri just qu­an es co­men­ça a re­ac­ti­var el sec­tor im­mo­bi­li­a­ri –l’any pas­sat es van fir­mar 400.000 hi­po­te­ques a Es­pa­nya– i en ple pro­cés de trans­for­ma­ció di­gi­tal de la ban­ca tra­di­ci­o­nal.

L’any pas­sat es van fir­mar més de 400.000 hi­po­te­ques a Es­pa­nya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.