Dels cims a la te­le­as­sis­tèn­cia

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Al­pify trans­for­ma el seu lo­ca­lit­za­dor en un bo­tó de pà­nic El lo­ca­lit­za­dor de se­gu­re­tat Sa­fe365 d’Al­pify, cre­at el 2012 a fi de mi­llo­rar la se­gu­re­tat en els esports de­mun­ta­nya, ha es­tat re­con­ver­tit en la pri­me­ra apli­ca­ció de te­le­as­sis­tèn­cia gra­tu­ï­ta per a per­so­nes grans. L’app emu­la el tra­di­ci­o­nal mar­ca­dor te­le­fò­nic amb bo­tó de pà­nic per a gent gran. “Ens cen­tra­rem en els usu­a­ris que­més ne­ces­si­ten omés pro­fit po­den treu­re de l’apli­ca­ció, i amés és el seg­ment d’usu­a­ris d’apps que més creix i crei­xe­rà la prò­xi­ma dè­ca­da”, ex­pli­ca el cre­a­dor de Sa­fe365 i director exe­cu­tiu d’Al­pify, Gui­llem Vi­la­do­mat. Per a la trans­for­ma­ció del ne­go­ci, Al­pify va tan­car a mit­jans del 2017 una ron­da de fi­nan­ça­ment d’un mi­lió d’eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.