Ta­qui­lles in­tel·li­gents

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Mayor­do­mo vol ex­pan­dir la se­va xar­xa fo­ra de Barcelona i as­so­lir les 1.000 ins­tal·la­ci­ons a tot Es­pa­nya Ubi­ca­des a les ofi­ci­nes de grans em­pre­ses, les ta­qui­lles in­tel·li­gents de Mayor­do­mo per­me­ten re­bre al lloc de tre­ball les com­pres en lí­nia o fins i tot el ar­ti­cles de ro­ba ren­tats o ar­re­glats. Des­prés d’ha­ver ins­tal·lat les se­ves ta­qui­lles a les seus bar­ce­lo­ni­nes d’em­pre­ses com Bayer, En­de­sa, Iber­dro­la o elWorld Tra­de Cen­ter, ara Mayor­do­mo ha re­but fi­nan­ça­ment per ex­pan­dir la xar­xa de ta­qui­lles més en­llà de Barcelona i po­der as­so­lir ai­xí l’ob­jec­tiu de 1.000 ins­tal·la­ci­ons a tot Es­pa­nya.

Fun­da­da el 2014, Mayor­do­mo ha cres­cut un 470% l’úl­tim any i ha es­tat va­lo­ra­da en més de cinc mi­li­ons d’eu­ros.

Les ta­qui­lles, que per­me­ten re­bre a l’ofi­ci­na les com­pres en lí­nia, in­terac­tu­en amb l’usu­a­ri

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.