HU­MOR DE CAMARASA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Fer­ros, su­ros, te­les, fus­tes i car­trons són els ma­te­ri­als re­ci­clats que uti­lit­za An­to­ni Camarasa en les com­po­si­ci­ons que pro­ta­go­nit­zen l’ex­po­si­ció de la ga­le­ria bar­ce­lo­ni­na Jordi Pas-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.