La gran li­qui­di­tat dis­pa­ra els fons de ca­pi­tal

El sec­tor del ca­pi­tal risc tan­ca el 2017 amb gai­re­bé 5.000 mi­li­ons in­ver­tits i apun­ta a un al­tre gran any

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - La­lo Agus­ti­na

Els fons de ca­pi­tal van in­ver­tir més de 5.000 mi­li­ons d’eu­ros a Es­pa­nya l’any pas­sat, més que mai, i po­dri­en tor­nar a as­so­lir un vo­lum rè­cord aquest any. Els bai­xís­sims ti­pus d’in­terès, l’abun­dant li­qui­di­tat dels fons i el fet­que els bancs tin­guin més pre­dis­po­si­ció a fi­nan­çar les ope­ra­ci­ons es­tan por­tant el sec­to­raun­dels­seus­mi­llors mo­ments a Es­pa­nya. “L’any pas­sat vam te­nir un crei­xe­ment im­por­tant tant en in­ver­si­ó­co­men desin­ver­sió i vam ob­ser­var tam­bé un bon rit­me en la cap­ta­ció de nous re­cur­sos per in­ver­tir”, as­se­gu­ra Ju­an Luis Ra­mí­rez, pre­si­dent d’As­cri –la pa­tro­nal del sec­tor– i so­ci­fun­da­dor­dePor­to­be­llo, una de les prin­ci­pals ges­to­res de fons del pa­ís.

Tot i que l’es­ta­dís­ti­ca ofi­ci­al d’As­cri par­la de 4.900 mi­li­ons, la xi­fra de tan­ca­ment del 2017 és pro­vi­si­o­nal i hi ha cons­tàn­cia d’ope­ra­ci­ons no comp­ta­bi­lit­za­des que ele­ven el to­tal per so­bre dels 5.000 mi­li­ons. En qual­se­vol cas, es va su­perar el mà­xim his­tò­ric dels 4.425 mi­li­ons del 2007, just abans de la cri­si. Apa­rent­ment no hi ha nú­vols a l’ho­rit­zó, tot i que a As­cri apun­ta­ven el ju­li­ol pas­sat que es po­dri­en as­so­lir els 6.000 mi­li­ons i al fi­nal no va ser ai­xí. “La in­cer­te­sa de­ri­va­da de Ca­ta­lu­nya des­prés de l’es­tiu va por­tar a ajor­na­ral­gu­na­o­pe­ra­ció, va­en­dar­re­rir el tan­ca­mentd’al­tres i va fo­ra­gi­tar al­guns in­ver­sors, però des­prés, en el tram fi­nal de l’any, tot va tor­nar a la nor­ma­li­tat”, diuRa­mí­rez.

AGPBull­hound, com­pa­nyia es­pe­ci­a­lit­za­da a as­ses­so­rar en fu­si­on­si­ad­qui­si­ci­onsd’em­pre­ses­tec­no­lò­gi­ques, cre­uen que no to­tes les pors s’han dis­si­pat. Ni de bon tros. “Els in­ver­sors ve­ien Es­pa­nya com un pa­ís es­ta­ble, però, ma­lau­ra­da­ment, aques­ta im­pres­sió va can­vi­ar el se­tem­bre de l’any pas­sat; ara la si­tu­a­ció ha mi­llo­rat, però en­ca­ra hi ha dub­tes”, apun­ta Per Ro­man, fun­da­dor i director ge­ne­ral de la fir­ma. Co­ma as­pec­te po­si­tiu, Ro­man­des­ta­ca que el que ha pas­sat a Ca­ta­lu­nya pot ha­ver aju­dat una mi­ca a mo­de­rar els preus que es pa­guen per al­gu­nes em­pre­ses: “En el món d’in­ter­net els múl­ti­ples eren i són molt alts, i no hi ha dub­te que el cli­ma­de ten­sió que es va viu­re l’any pas­sat ha con­tri­bu­ït a abai­xar una mi­ca els preus”.

Ai­xò úl­tim s’ani­rà ve­ient l’any en curs, que pro­met ser tam­bé molt in­tens per al ca­pi­tal risc. Però, amb l’al­ta com­pe­tèn­cia que hi ha en­tre els fons per gai­re­bé ca­da com­pa­nyia que es po­sa a la ven­da, no­és es­trany­que­hi ha­giu­na­cer­ta in­fla­ció. Se­gons Miguel Mon­te­ro, so­ci deKPMGes­pe­ci­a­lit­zat en fu­si­ons i ad­qui­si­ci­ons, els bai­xos ti­pus, la li­qui­di­tat i la pre­dis­po­si­ció dels fons a in­ver­tir cons­ti­tu­ei­xen la bar­re­ja per­fec­ta per­què es fa­cin mol­tes ope­ra­ci­ons a Ca­ta­lu­nya i a la res­ta de l’Es­tat. “I tam­bé des­ta­co­el­pa­per­dels bancs, que­ja s’han sa­ne­jat i do­nen fi­nan­ça­ment per fins a cinc ve­ga­des l’ebit­da (be­ne­fi­ci­brut) quan­no­fa­tant­no­mé­sar­ri­ba­ven a tres ve­ga­des l’ebit­da”.

El fi­nan­ça­ment ban­ca­ri ba­rat i abun­dant és un dels fac­tors que in­flu­ei­xen més a l’al­ça dels preus. “Els múl­ti­ples van pu­jant i cal te­nir-ho pre­sent, per­què si­com­pres am­bun­di­fe­ren­ci­al­mas­sa­gra­nen­tre­el va­lor iel­preu, des­prést’obli­gue­sa­molt­mé­sen­la ges­ti­ó­per­te- nir una bo­na sor­ti­da”, afe­geix Mon­te­ro.

Mal­grat tot –amb preus més o menys alts, se­gons els ca­sos i els sec­tors–, les opor­tu­ni­tats per a les fir­mes­de ca­pi­tal risc són in­dub­ta­bles. Ramon Car­né, so­ci d’Artá Ca­pi­tal, una ges­to­ra que aca­ba d’ai­xe­car un fons de 400 mi­li­ons d’eu­ros, enu­me­ra tres fac­tors que aju­da­ran el sec­tor aquest any que aca­ba de co­men­çar: la mi­llo­ra de com­pe­ti­ti­vi­tat de les em­pre­ses es­pa­nyo­les, la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció i con­so­li­da­ció de les em­pre­ses en de­ter­mi­nats sec­tors i el re­lleu ge­ne­ra­ci­o­na­len­le­s­em­pre­ses­fa­mi­li­ars. “Tot ai­xò pot aju­dar el ca­pi­tal risc a con­ti­nu­ar crei­xent, per­què els fons po­den ser un bon ins­tru­ment per aju­dar les em­pre­ses en les se­ves ne­ces­si­tats”, diu Car­né. “El 2018 té to­tes les car­tes per­què si­gui un bon any. Per­sis­teix l’op­ti­mis­me i els fons es­tan pre­pa­rats per apro­fi­tar les opor­tu­ni­tats”, con­clou Ju­an Navarro, so­ci de

aGBS Fi­nan­zas.

La cri­si ca­ta­la­na no va aju­dar els fons, però la con­fi­an­ça con­ti­nua sent al­ta Els bancs es­tan més dis­po­sats a fir­mar ope­ra­ci­ons amb més ni­vell de deu­te

ARXIU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.