El sas­tre de les com­pres en lí­nia

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

La UPC par­ti­ci­pa en el desen­vo­lu­pa­ment de l’app ISi­zeYou En­cer­tar la ta­lla amb una com­pra en lí­nia a par­tir d’ara se­rà més fà­cil grà­ci­es a l’app ISi­zeYou i al sis­te­ma Morp­he­os. N’hi ha prou amb en­vi­ar un pa­rell d’imat­ges a tra­vés de l’app i el sis­te­ma de­ter­mi­na la ta­lla­més ade­qua­da en fun­ció de les me­su­res de ca­da per­so­na. L’apli­ca­ció, dis­po­ni­ble úni­ca­ment per a dis­po­si­tius iP­ho­ne, es tro­ba en fa­se de pro­ves al web de la bo­ti­ga ita­li­a­na Pi­a­cen­za. Morp­he­os és un pro­jec­te eu­ro­peu que ha es­tat co­or­di­nat per l’Ins­ti­tut d’In­ves­ti­ga­ció Tèx­til i Co­o­pe­ra­ció In­dus­tri­al de Ter­ras­sa de la UPC, en el qual han par­ti­ci­pat les em­pre­ses iDe­al, Ho­lo­nix i Pi­a­cen­za, la Uni­ver­si­tat Tec­no­lò­gi­ca de Mu­nic i l’Ins­ti­tut Tec­no­lò­gicMe­tal­me­cà­nic de Va­lèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.