Eu­ro­pa es­tà pre­pa­ra­da per a l’era del gi­ga­bit?

Abans del des­ple­ga­ment del 5 G, els ope­ra­dors cri­ti­quen els se­nyals ne­ga­tius que “fre­nen la in­ver­sió”

La Vanguardia (Català) - Diners - - DIGITAL - Nor­ber­to Ga­lle­go

A un mes del Mo­bi­le World Con­gress de Bar­ce­lo­na (26 de fe­brer), tor­nen a agi­tar-se les dis­cre­pàn­ci­e­sen­torn­de­qües­ti­ons que se­ran de­ci­si­ves en el rit­me de des­ple­ga­ment de les no­ves xar­xes 5G. Els es­tàn­dards ja es­tan prou avan­çats –to­ti­que­no­pas­com­plets– per­què els ope­ra­dors pu­guin dis­se­nyar les se­ves in­fra­es­truc­tu­res i la in­dús­tria desen­vo­lu­par els seus fu­turs dis­po­si­tius. La re­gu­la­ció ésun­mo­tiu­de­fric­ció a tres ban­des: els ope­ra­dors, els re­gu­la­dors i les ins­ti­tu­ci­ons eu­ro­pe­es, ca­da un amb les se­ves car­tes, juguen una par­ti­da com­ple­xa. Aquest di­me­cres se ce­le­bra­rà­aB­rus­sel·le­su­na­con­fe­rèn­cia con­vo­ca­da per ETNO, or­ga­nis­me que agru­pa els ope­ra­dors de pri­me­ra lí­nia. Hi as­sis­ti­ran les tres parts.

Els ar­gu­ments d’ETNO, ex

po­sats a l’in­for­me Le­ad or Lost –A vi­si­on for Eu­ro­pe’s di­gi­tal

fu­tu­re– te­nen un punt de dra­ma­tis­me: ex­pli­ca que du­rant els deu úl­tims anys, el sec­tor ha per­dut re­lle­vàn­cia a Eu­ro­pa, com­pa­ra­da amb la que te­nen els seus ho­mò­legs asi­à­tics idels Es­tats Units. Una di­fe­rèn­cia clau se­ria en la re­gu­la­ció, que obs­ta­cu­lit­za as­so­lir els ob­jec­tius de la So­ci­e­tat Gi­ga­bit.

El do­cu­ment re­cor­da que la Co­mis­sió Eu­ro­pea va for­mu­lar el 2016 aque­lla me­ta, ex­pli­ca­da en un con­junt d’ini­ci­a­ti­ves que pro­me­ti­en ac­ce­le­rar la in­ver­sió en xar­xes de gran am­ple de ban­da. Ra­ti­fi­ca­des per laCEen la pri­me­ra mei­tat del 2017, es tro­ben sot­me­ses al de­bat par­la­men­ta­ri, que se­gons ETNO les ha des­vi­at de la in­ten­ció ori­gi­nal. A la pràc­ti­ca, diu, s’es­tan en­vi­ant se­nyals ne­ga­tius als in­ver­sors dels quals en de­fi­ni­ti­va de­pen­drà con­cre­tar-les.

“SiEu­ro­pa­vol con­ti­nu­ar­sent re­lle­van­te­nun­món­di­gi­ta­lit­zat –al·le­ga el text– hau­rà d’atu­rar l’ero­sió de va­lor, ac­tu­ant amb de­ci­sió i ur­gèn­cia”. Abans i des­prés de l’ad­ver­tèn­cia se subrat­lla que els ope­ra­dors eu­ro­peus pa­tei­xen l’im­pac­te de com­pe­ti­dors glo­bals –ano­me­nats over-the-top– Go­o­gle, Fa­ce­bo­ok iW­hatsApp, els ser­veis del quals es pres­ten, so­bre xar­xes d’aquells, al mar­ge de to­ta re­gu­la­ció. “Es­tem ex­po­sats a una com­pe­ti­ci­ó­glo­bal­pe­rò se’ns re­gu­la­com­si es­ti­gués­sim sols al pla­ne­ta”, és una per­la del text.

El 2008 la mit­ja­na d’in­grés per usu­a­ri (ARPU) d’un ope­ra­dor eu­ro­peu per ser­veis de veu mò­bil era de 14 eu­ros/mes, però el 2016 ha­via bai­xat a 6,4 eu­ros (56% menys en vuit anys) men­tre que els ser- veis over-the-top han mul­ti­pli­cat ex­plo­si­va­ment la de­man­da de con­nec­ti­vi­tat, que és sa­tis­fe­ta per la in­fra­es­truc­tu­ra dels ope­ra­dors es­ta­blerts a un alt cost d’in­ver­sió. Si se su­men veu i da­des, l’ARPU del sec­tor ha de­cli­nat en el ma­teix perí­o­de­de44a37eu­ros­men­su­als.

La­quei­xad’ETNOé­sun­tor­rent. “Aques­tes ten­dèn­ci­es han pro­vo­cat una bai­xa­da en la capa­ci­tat fi­nan­ce­ra dels ope­ra­dors, jus­ta­ment quan més la ne­ces­si­ten en una de no­va era d’in­no­va­ció en xar­xes i ser­veis di­gi­tals. [...] La ma­jo­ria de­di­ca el 22% dels seus in­gres­sos a in­ver­si­ons de ca­pi­tal, quan el nor­mal ha es­tat del 18 o 19%. El des­ple­ga­ment de xar­xes de no­va ge­ne­ra­ció fa­rà que el per­cen­tat­ge pu­gi en els pro­pers anys. Ofe­rir ve­lo­ci­tats de 100 Mbps als con­su­mi­dor­sid’1Gbp­sa­le­sin­dús­tri­es di­gi­ta­lit­za­des, cos­ta­ria un to­tal de 660.000 mi­li­ons d’eu­ros, pot­se­ra25anysd’in­ver­si­ó­al rit­me ac­tu­al”.

Ba­sat en en­tre­vis­tes amb 13 pre­si­dents o con­se­llers de­le­gats de com­pa­nyi­es mem­bres d’ETNO, el do­cu­ment­de­nun­ci­a­que­la pres­sió re­gu­la­tò­ria i una política d’es­pec­tre ra­di­o­e­lèc­tric ob­so­le­ta són rè­mo­res. Pro­po­sa de cor­re­gir el rumb a tres fronts prin­ci­pals: es­tí­mul a un eco­sis­te­ma en­torn d’IoT (in­ter­net­de­les­co­ses) enel­qua­lels ope­ra­dors con­tri­bui­ri­en amb les se­ves pla­ta­for­mes obrint-les en con­di­ci­ons equi­ta­ti­ves a al­tres ac­tors di­gi­tals i a al­tres in­dús­tri­es; ge­ne­ra­lit­za­ció de xar­xes ubi­qües de bai­xa la­tèn­cia, or­ques­tra­des amb les no­ves tèc­ni­ques de softwa­re, vir­tu­a­lit­za­ció i i re­mo­de­la­ció ins­ti­tu­ci­o­nal, amb solucions com la iden­ti­tat di­gi­tal, la se­gu­re­tat de les transac­ci­ons i la trans­pa­rèn­cia en l’ús de les da­des.

Aquests plan­te­ja­ments xo­quen –avi­sa ETNO– amb bar­re­res im­por­tants, en es­pe­ci­al “la frag­men­ta­ció del mer­cat i la for­ta càr­re­ga re­gu­la­tò­ria”. Tal com s’es­tà per­fi­lant al Par­la­ment, “el pro­jec­te d’ECC i la nor­ma so­bre eP­ri­vacy po­dri­en aca­bar cau­sant la frus­tra­ció de l’am­bi­ció d’un fu­tur di­gi­tal per a Eu­ro­pa”. D’ai­xò, d’ìn­fra­es­truc­tu­res i de po­lí­ti­ques, se’n par­la­rà al Mo­bi­le World Con­gress. Tam­bé hi hau­rà mò­bils, per des­comp­tat.

La frag­men­ta­ció dels mer­cats i una re­gu­la­ció mas­sa in­fle­xi­ble es de­nun­ci­en com a rè­mo­ra per al ne­go­ci

PATRICK SEEGER / EFE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.