La pas­sió, la pas­sió!

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Du­rant els di­es de les grans fi­res d’art sem­pre apa­reix al­gu­na no­tí­cia o in­for­me que és mo­tiu de de­bat quan et tro­bes als es­tand­sam­bels ga­le­ris­tes o els col·lec­ci­o­nis­tes. No­va ser ca­su­a­li­tat, doncs, que du­rant l’úl­ti­ma fi­ra d’Art Ba­selMi­a­miBe­ach el banc su­ísUBS­pu­bli­qué­sun­sor­pre­nent in­for­me en què re­ve­la­va que, con­trà­ri­a­ment al que molts en­ca­ra pen­sen, els be­ne­fi­cis que ge­ne­ra in­ver­tir en art o an­ti­gui­tats­no­só­nun­fac­tor de­ci­siu en les ad­qui­si­ci­ons per part dels col·lec­ci­o­nis­tes.

UBS­va fer una ex­ten­sa en­ques­ta en­tre­mésd’un mi­ler de com­pra­dors ame­ri­cans en què ex­plo­ra­va qui­nes mo­ti­va­ci­ons te­ni­en i en­quins fac­tors es ba­sa­ven per con­fec­ci­o­nar les se­ves col·lec­ci­ons. El re­sul­tat pot sem­blar poc cre­ï­ble enun­món­de l’art malau­ra­da­ment ca­da di­a­mé­so­ri­en­tat als di­ners, pe­rò és la pas­si­ó­més­que­no­pas els be­ne­fi­cis el que mo­ti­va la ma­jo­ria de col·lec­ci­o­nis­tes, per­què

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.