In­ver­tir en tu­ris­me

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

si­ti­va per al fu­tur im­me­di­at”, ex­pli­ca Jaume Puig, director ge­ne­ral de la ges­to­ra GVC Ga­es­co.

El fons té prop de 40 em­pre­ses, gai­re­bé la­mei­tat de les quals són nord-ame­ri­cans i 13 eu­ro­pe­es, a ban­da d’unes quan­tes més d’al­tres zo­nes del món com Àsia, el Ja­pó o Aus­trà­lia. Per sec­tors, el més re­pre­sen­ta­tiu d’aquest fons és l’ho­te­ler, per­què el 26,5% del pa­tri­mo­ni es tro­ba en com­pa­nyi­es d’aques­ta ac­ti­vi­tat. Les ae­ro­lí­ni­es, amb un 17%, ocu­pen el se­gon ter­me en l’or­dre de pre­fe­rèn­ci­es, men­tre que les cen­trals de re­ser­ves aca­pa­ren el 13% del pa­tri­mo­ni. No hi fal­ten les au­to­pis­tes, els co­mer­ços en ae­ro­ports, les em­pre­ses de cre­uers, els ae­ro­ports, el llo­guer de cot­xes, la res­tau­ra­ció, els ca­si­nos, els parcs te­mà­tics o les agèn­ci­es de vi­at­ges.

Es trac­ta, doncs, d’un am­pli ven­tall de com­pa­nyi­es que co­brei­xen to­ta la gam­ma de l’ac­ti­vi­tat tu­rís­ti­ca. Un 62% de les com­pa­nyi­es in­clo­ses en la car­te­ra del fons són em­pre­ses grans. El fons ac­tua en com­pa­nyi­es es­pa­nyo­les. Con­cre­ta­ment, du­rant els úl­tims me­sos ha man­tin­gut una po­si­ció a Ae­na que fi­nal­ment va ven­dre. Se­gons Jaume Puig, “va­lo­rem molt ne­ga­ti­va­ment, des d’una òp­ti­ca es­tra­tè­gi­ca, que no ha­gues­sin de­ci­dit pre­sen­tar una opa so­bre Aber­tis. Cre­iem que ha es­tat una gran opor­tu­ni­tat per­du­da i que per­ju­di­ca se­ri­o­sa­ment les pos­si­bi­li­tats de crei­xe­ment de la com­pa­nyia”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.