L’i30 Fast­back in­cor­po­ra set coi­xins de se­gu­re­tat; n’in­clou un de ge­noll per pro­te­gir el con­duc­tor

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

re­nun­ci­ar a un ele­vat ni­vell de con­fort.

Ba­sa­da en l’ano­me­nat Hyun­dai SmartSen­se, la se­gu­re­tat és pri­o­ri­tà­ria per a la fir­ma core­a­na, i el nou i30 Fast­back no n’és una ex­cep­ció. Ha re­but la mà­xi­ma pun­tu­a­ció de cinc es­tre­lles per l’or­ga­nis­me Eu­ro NCAP i dis­po­sa de sè­rie d’as­sis­tent de pre­ven­ció de col·li­si­ons fron­tals, sis­te­ma d’alerta d’aten­ció al con­duc­tor, as­sis­tent de llums llargs i as­sis­tent ac­tiu de man­te- ni­ment de car­ril. Equi­pa tam­bé con­trol de ve­lo­ci­tat de cre­uer in­tel·li­gent amb atu­ra­da i en­ge­ga­da au­to­mà­ti­ca, in­for­ma­dor de lí­mits de ve­lo­ci­tat o sis­te­ma d’alerta de tràn­sit poste­ri­or.

La se­gu­re­tat pas­si­va és ex­cel·lent. Es fa ser­vir un alt per­cen­tat­ge d’acer d’al­ta re­sis­tèn­cia a la se­va car­ros­se­ria, i d’aques­ta ma­ne­ra s’acon­se­gueix una gran ri­gi­de­sa i capa­ci­tat d’ab­sor­ció d’ener­gia en cas d’im­pac­te. Ai­xí, en cas de col·li­sió, es mi­ni­mit­za la de­for­ma­ció i es pro­te­geix els ocu­pants. L’i30 Fast­back dis­po­sa de set coi­xins de se­gu­re­tat, in­clo­ent-n’hi un de ge­noll per pro­te­gir el con­duc­tor.

La con­nec­ti­vi­tat del nou Hyun­dai as­so­leix co­tes ex­cel·lents. Hi ha l’op­ció de gau­dir d’una pan­ta­lla de vuit pol­za­des amb un avan­çat sis­te­ma de na­ve­ga­ció que dis­po­sa de fun­ci­ons de con­nec­ti­vi­tat mit­jan­çant Ap­ple CarP­lay i An­droid Au­to, sis­te­mes que per­me­ten con­nec­tar els smartp­ho­nes. Tam­bé és pos­si­ble dis­po­sar de sis­te­ma de càr­re­ga sen­se fil, i el sis­te­ma de na­ve­ga­ció comp­ta amb set anys de subs­crip­ció gra­tu­ï­ta a LIVE Ser­vi­ces, pro­por­ci­o­nant in­for­ma­ció ac­tu­a­lit­za­da so­bre tràn­sit, ra­dars i tam­bé meteorologia.

El nou Hyun­dai i30 Fast­back de­bu­ta al mer­cat, en el llan­ça­ment, amb dos mo­tors tur­bo de ga­so­li­na, equi­pats de sè­rie amb un efi­ci­ent sis­te­ma d’atu­ra­da i en­ge­ga­da. La fir­ma core­a­na ha op­tat per me­cà­ni­ques de bai­xa ci­lin­dra­da, i la pri­me­ra op­ció és un 1.0 T-GDI de tres ci­lin­dres, amb po­tèn­cia de 120 CV (120 grams de CO i con­sum de 5,2 l/100 km), as­so­ci­at a un can­vi ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats.

La se­go­na op­ció és un mo­tor 1.4 T-GDI de 140 CV, que ofe­reix pos­si­bi­li­tat de can­vi ma­nu­al (208 km/h, 0-100 km/h en 9,2 se­gons, 134 g/km de CO i con­sum ho­mo­lo­gat 5,7 l/100 km) o bé au­to­mà­tic de do­ble em­bra­gat­ge i set re­la­ci­ons. Amb aquest can­vi au­to­mà­tic es gau­deix d’un se­lec­tor de mo­des de con­duc­ció que dis­po­sa de tres po­si­ci­ons, de­no­mi­na­des Eco, Nor­mal i Sport.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.