L’Sto­nic pro­po­sa una si­lu­e­ta d’ai­re ur­bà, pen­sa­da per a cli­ents que desit­gen un pro­duc­te jo­ve

La Vanguardia (Català) - Diners - - CARA A CARA -

su­pe­ri­ors com, per exem­ple, fars da­van­ters fullLEDPu­re Vi­si­on. Es­pa­io­sos male­ters

Tant Sto­nic com Cap­tur ofe­rei­xen unes co­tes d’ha­bi­ta­bi­li­tat molt ac­cep­ta­bles, co­brant cert avan­tat­ge el mo­del fran­cès en capa­ci­tat de male­ter: els seus 377 li­tres su­peren els 352 dis­po­ni­bles en el Kia. Amés, el Cap­tur per­met mo­di­fi­car en 200 mm la ubi­ca­ció del­ban­quet­pos­te­ri­or i ai­xíés pos­si­ble gau­dir d’un es­pai su­pe­ri­or en­tre fi­les de se­ients o bé as­so­lir uns no­ta­bles 455 li­tres.

Els dos mo­dels ofe­rei­xen en les se­ves res­pec­ti­ves ofer­tes mo­tors di­è­sel de 4 ci­lin­dres, d’1,5 (Re­nault) i 1,6 li­tres (Kia). En el cas del core­à­es­tà­dis­po­ni­ble­amb110CVi Re­nault du­pli­ca l’ofer­ta amb va­ri­ants de 90 i 110 CV. Ai­gual­tat de po­tèn­cia, el mo­del fran­cès su­pera el coreà en ve­lo­ci­tat mà­xi­ma (180 per 175 km/h), pe­rò l’Sto­nic re­ver­teix la si­tu­a­ció i acon­se­gueix una ac­ce­le­ra­ció fa­vo­ra­ble (11,3 per 11,4 se­gons). En ma­tè­ria de con­sums, la fir­ma del rom­be acon­se­gueix re­sul­tats fa­vo­ra­bles afer­mats, so­bre­tot, a la con­duc­ció ur­ba­na, on ho­mo­lo­ga 4,1 l/100 km, per 4,9 l/100 km del seu opo­nent.

En aquest seg­ment és im­pres­cin­di­ble ofe­rir pro­duc­tes di­nà­mics. Cons­ci­ent d’ai­xò, Kia ha cre­at un mo­del ben adap­tat als mer­cat­seu­ro­peus, am­bu­na­di­rec­ció de tac­te ferm i pre­cís, com­bi­na­da amb una sus­pen­sió fer­ma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.