El Fi­at Ti­po com­pleix 30 anys

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

El 26 de ge­ner del 1988 va de­bu­tar el Fi­at Ti­po, he­reu del Fi­at Rit­mo. Era un pro­jec­te in­no­va­dor que con­ti­nu­a­va la tra­di­ció de la­mar­ca. Des del prin­ci­pi va re­sul­tar ser una bo­na op­ció per a jo­ves pro­fes­si­o­nals i pa­res de fa­mí­lia que bus­ca­ven un cot­xe pràc­tic imo­dern.

Els en­gi­nyers de Fi­at van con­ce­bre un mo­del capaç d’ofe­rir un alt ni­vell de fa­ci­li­tat de con­duc­ció, pres­ta­ci­ons, con­fort i se­gu­re­tat. El Fi­at Ti­po va des­ta­car per la se­va pre­ci­sió cons­truc­ti­va, grà­ci­es a tec­no­lo­gi­es de pro­duc­ció in­no­va­do­res, i pels seus bons ma­te­ri­als que ga­ran­ti­en qua­li­tat i fiabilitat. La fa­mí­lia Ti­po ce­le­bra els pri­mers 30 anys amb el­ma­teix es­pe­rit, que uneix tec­no­lo­gia, ro­bus­te­sa i fun­ci­o­na­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.