Do­ble guar­dó per al Se­at Le­ón

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

El Se­at Le­ón ha es­tat cre­di­tor el 2017 de du­es fi­tes au­to­mo­bi­lís­ti­ques im­por­tants aEs­pa­nya: d’una ban­da, ha es­tat l’au­to­mò­bil de­més­ven­da to­tal aEs­pa­nya du­rant el 2017, amb35.316 uni­tats ma­tri­cu­la­des, de l’al­tra, el Le­ón –dis­po­ni­ble en tres va­ri­ants de car­ros­se­ria (5 por­tes, 3 por­tesSCi fa­mi­li­ar ST)– ha es­tat l’au­to­mò­bil com­pac­te/mit­jà­més­ve­nut al nos­tre mer­cat a cli­ent par­ti­cu­lar, am­bun to­tal de 15.195 uni­tats ma­tri­cu­la­des du­rant el pas­sat exer­ci­ci.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.