PSA, lí­der in­dus­tri­al a Es­pa­nya

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

ElG­rupPSAs’ha si­tu­at el 2017co­ma lí­der co­mer­ci­al in­dus­tri­al del sec­tor de l’au­to­mo­ció a Es­pa­nya­am­bles se­ves qua­tre mar­ques (Peu­ge­ot, Ci­troën, Opel i DSAu­to­mo­bi­les), i les se­ves tres fà­bri­ques, de Vi­go, Sa­ra­gos­sa i Ma­drid. Amb876.672 ve­hi­cles pro­du­ïts i 12mo­dels fa­bri­cats en les se­ves tres plan­tes–un­terç de la pro­duc­ció au­to­mo­triu es­pa­nyo­la– ha re­gis­trat 311.673ma­tri­cu­la­ci­ons, un5,8% més­que el 2016, iu­na quo­ta de mer­cat del22% am­bles qua­tre mar­ques del grup.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.