So­fis­ti­ca­ció i emo­ció

La mar­ca core­a­na és apre­ci­a­da per la imat­ge i la fiabilitat dels seus ve­hi­cles

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOR -

Ra­mon Or­tiz

La fla­mant va­ri­ant Fast­back del Hyun­dai i30 és l’úl­ti­ma in­cor­po­ra­ció a l’ex­ten­sa gam­ma de la gam­ma i30. Hyun­dai és una mar­ca més que con­so­li­da­da al mer­cat, va­lo­ra­da pels seus ín­dexs de fiabilitat i apre­ci­a­da per l’atrac­ti­va imat­ge dels seus ve­hi­cles. Ara és mo­ment de fer un nou pas i ofe­rir als seus cli­ents pro­pos­tes més so­fis­ti­ca­des, com és el nou i30 Fast­back.

Com­pro­mès amb la in­no­va­ció i res­po­nent als nous gus­tos del cli­ent, el fa­bri­cant coreà de­fi­neix el seu nou mo­del com un cu­pè de cinc por­tes en­qua­drat en el seg­ment com­pac­te, apor­tant ai­xí un nou en­fo­ca­ment al com­pe­tit seg­ment C del mer­cat. Con­ce­but al Cen­tre de Dis­seny de Hyun­dai a Eu­ro­pa, el nou au­to­mò­bil mos­tra unes pro­por­ci­ons ele­gants, acon­se­gui­des mit­jan­çant lí­ni­es flui­des i un per­fil atrac­tiu, a l’es­til d’un gran tu­ris­me.

Un mar­cat capó fron­tal i la re­duc­ció de l’al­tu­ra de la gra­e­lla ac­cen­tu­en la sen­sa­ció d’am­pla­da. Els am­ples pas­sos de ro­des po­ten­ci­en l’im­pac­te vi­su­al del ve­hi­cle, i la part poste­ri­or es re­col­za en unes es­pat­lles de gran ro­bus­te­sa. És pos­si­ble es­co­llir en­tre on­ze co­lors de car­ros­se­ria, com­bi­nats amb tres tons d’in­te­ri­or.

Di­nà­mic i se­gur

Dis­po­ni­ble en aca­bats Klass Max, Link, Tec­no, Sty­le i Sty­le Red, l’equi­pa­ment és sem­pre molt com­plet. Els se­ients da­van­ters po­den ser ca­le­fac­tats i ven­ti­lats, amb tres ni­vells d’in­ten­si­tat. En cas d’op­tar pels se­ients elèc­trics, hi ha fins a deu po­si­ci­ons d’ajust, in­clo­ent-hi sub­jec­ció lum­bar. Les pla­ces poste­ri­ors ofe­rei­xen òp­ti­ma am­pla-

Hyun­dai i30 Fast­back

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.