En mans de les grans tec­no­lò­gi­ques

En una so­ci­e­tat ca­da ve­ga­da més di­gi­tal, el crei­xe­ment im­pa­ra­ble de Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok i Ama­zon con­so­li­da la se­va he­ge­mo­nia

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Blan­ca Gispert Bar­ce­lo­na TORU HANAI / REUTERS

Mi­lers de mi­li­ons de per­so­nes al món en­vi­en un wat­sap, se­guei­xen els ins­ta­gra­mers del mo­ment i go­o­gle­gen quin temps fa­rà el cap de set­ma­na. Sen­se ado­nar­nos-en gai­re, les grans em­pre­ses tec­no­lò­gi­ques dels Es­tats Units s’han in­fil­trat en el vo­ca­bu­la­ri quo­ti­dià, com ho van fer en el seu mo­ment els re­fres­cos de co­la o els mo­ca­dors klee­nex.

En una so­ci­e­tat ca­da ve­ga­da més di­gi­tal, el crei­xe­ment de les grans em­pre­ses tec­no­lò­gi­ques al mer­cat és im­pa­ra­ble. Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok i Ama­zon –cone­gu­des amb l’acrò­nim de GAFA– han pre­sen­tat re­sul­tats aques­ta set­ma­na i, una ve­ga­da més, han cons­ta­tat que els in­gres­sos (i els be­ne­fi­cis, en la ma­jo­ria de ca­sos) han tor­nat a créi­xer.

Fa­ce­bo­ok va fac­tu­rar al vol­tant de 32.600 mi­li­ons d’eu­ros, un 47% més que el 2016, i va gua­nyar 12.809 mi­li­ons, un 56% més. I ai­xò que la com­pa­nyia que di­ri­geix Mark Zucker­berg va re­co­nèi­xer que els seus usu­a­ris pas­sen menys temps a la se­va pla­ta­for­ma. Per al­tra ban­da, Ama­zon, el ge­gant del co­merç elec­trò­nic, va re­gis­trar uns be­ne­fi­cis de 2.400 mi­li­ons (un 20% més) i va in­gres­sar 142.229 mi­li­ons d’eu­ros (+31%) en un exer­ci­ci mar­cat per la se­va ex­pan­sió a al­tres sec­tors com l’ali­men­ta­ció, la mo­da i la cre­a­ció d’apa­rells elec­trò­nics, com els al­ta­veus in­tel·li­gents per a la ca­sa Ale­xa.

Alp­ha­bet (Go­o­gle) tam­bé va in­gres­sar un 23% més el 2016, fins als 88.650 mi­li­ons d’eu­ros, im­pul­sa­da prin­ci­pal­ment per la pu­bli­ci­tat que cap­ta el cer­ca­dor es­tre­lla d’in­ter­net. Tot i ai­xí, va gua­nyar un 35% menys a cau­sa de la mul­ta de la Co­mis­sió Eu­ro­pea per abús de po­si­ció do­mi­nant i de la re­for­ma fis­cal de Do­nald Turmp, que l’ha obli­gat a aug­men­tar la con­tri­bu­ció a les ar­ques pú­bli­ques del pa­ís. Ap­ple, per la se­va ban­da, va re­gis­trar el mi­llor pri­mer tri­mes­tre de la se­va his­tò­ria, amb 16.000 mi­li­ons d’eu­ros de be­ne­fi­ci de desem­bre a febrer, i ai­xò­mal­grat la re­for­ma fis­cal dels Es­tats Units i la crei­xent com­pe­tèn­cia que té la mar­ca en el sec­tor dels mò­bils.

Dei­xant de ban­da els re­sul­tats, l’ín­dex Brand Fi­nan­ce va pu­bli­car aques­ta set­ma­na el seu ràn­quing de mar­ques més ben va- lo­ra­des del món i re­sul­ta que per pri­me­ra ve­ga­da les cinc pri­me­res són tec­no­lò­gi­ques. En­cap­ça­la la llis­ta Ama­zon, i la se­guei­xen Ap­ple, Go­o­gle, Sam­sung i Fa­ce­bo­ok. “L’era di­gi­tal és ara”, sen­ten­cia l’in­for­me d’aques­ta con­sul­to­ra bri­tà­ni­ca. Aquest can­vi, co­men­ta, és el re­flex d’una ten­dèn­cia àm­plia i glo­bal: el sec­tor tec­no­lò­gic és més va­lu­ós que mai i ho con­ti­nu­a­rà sent els pro­pers anys, im­pul­sat per l’en­tra­da al sec­tor de com­pa­nyi­es tec­no­lò­gi­ques asi­à­ti­ques. Per al­tra ban­da, l’evo­lu­ció a les bor­ses els dar­rers anys de Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok, Ama­zon i Mi­cro­soft no ha pa­rat d’en­fi­lar­se fins a co­par les pri­me­res po­si­ci­ons en les ca­pi­ta­lit­za­ci­ons bor­sà­ri­es mun­di­als.

Ge­nè­rics en tec­no­lo­gia

Ai­xí doncs, si­gui en in­gres­sos, be­ne­fi­cis, va­lor de mar­ca, usu­a­ris o co­tit­za­ció, el pro­ta­go­nis­me de les tec­no­lò­gi­ques al mer­cat és in­ne­ga­ble. Josep Llu­ís Mi­có, ca­te­drà­tic de la URL es­pe­ci­a­lit­zat en co­mu­ni­ca­ció i tec­no­lo­gia, apun­ta que amb una so­ci­e­tat tan di­gi­ta­lit­za­da, “les GAFA són tan trans­ver­sals, en­tre pú­blic i sec­tors, que s’han con­ver­tit en ge­nè­rics del con­sum de tec­no­lo­gia”. Ap­ple

ven dis­po­si­tius i té pla­ta­for­mes de ser­veis au­di­o­vi­su­als. Alp­ha­bet con­tro­la el cer­ca­dor Go­o­gle, els dis­po­si­tius An­droid i HTC, YouTu­be i els cor­reus Gmail. Fa­ce­bo­ok, per la se­va ban­da, a més de la pla­ta­for­ma que té el seu pro­pi nom, va com­prar Ins­ta­gram i el ser­vei de mis­sat­ges de WhatsApp, men­tre que Ama­zon té la pla­ta­for­ma de co­merç elec­trò­nic més re­lle­vant dels dar­rers temps, mar­ques d’ali­men­ta­ció i ro­ba i apa­rells elec­trò­nics. Sal- vant les pe­cu­li­a­ri­tats de ca­da ne­go­ci, què els ha dut a es­cam­par-se com una ta­ca d’oli ar­reu del món?

Ex­pan­sió sen­se lí­mit

San­ti­a­go Mi­ra­lles, pro­fes­sor de sis­te­mes de la in­for­ma­ció a Ie­se, creu que la se­va ex­pan­sió es deu a dos mo­tius. El pri­mer és el ti­pus de cli­ent que bus­quen: “Men­tre que les tec­no­lò­gi­ques de fa 20 anys (IBM, Ora­cle, In­tel) adre­ça­ven el seu ne­go­ci a em­pre­ses, les no­ves fir­mes del sec­tor ho fan di­rec­ta­ment a l’usu­a­ri fi­nal, co­sa que els obre un ven­tall de pú­blic més am­pli”. I el se­gon és la tec­no­lo­gia prò­pia. “La ma­jo­ria d’aques­tes em­pre­ses (Go­o­gle, Ama­zon, Fa­ce­bo­ok i les bo­ti­gues d’apli­ca­ci­ons d’Ap­ple i An­droid) ar­ti­cu­len els ser­veis a tra­vés d’una pla­ta­for­ma di­gi­tal. Més en­llà, doncs, de desen­vo­lu­par un bon softwa­re, no els ca­len in­fra­es­truc­tu­res ni fà­bri­ques per a fer ar­ri­bar el seu ser­vei ar­reu del món. Els seus cos­tos per ex­pan­dir-se són bai­xos i, per tant, els mar­ges de ne­go­ci són alts”.

Dei­xant de ban­da la ven­da de pro­duc­tes i apa­rells elec­trò­nics, el ne­go­ci aques­tes pla­ta­for­mes di­gi­tals el fan ofe­rint el seu ser­vei de franc als usu­a­ris i fi­nan­çant-se a tra­vés d’anun­ci­ants mit­jan­çant l’atrac­tiu de po­der adre­çar la pu­bli­ci­tat a l’usu­a­ri més es­ca­ient. A di­fe­rèn­cia dels mit­jans tra­di­ci­o­nals, aques­tes pla­ta­for­mes cap­ten mas­si­va­ment da­des dels usu­a­ris per conèi­xer els gus­tos i pre­fe­rèn­ci­es dels cli­ents. Nick Sr­ni­cek, pro­fes­sor de la Uni­ver­si­tat de Londres, ex­pli­ca en el seu lli­bre Plat­form ca­pi­ta­lism que amb aquest mo­del de ne­go­ci (que se sus­ten­ta en pu­bli­ci­tat i co­mis­si­ons per transac­ci­ons) aques­tes pla­ta­for­mes no­més po­den so­bre­viu­re com més da­des tin­guin, i per tant, com més usu­a­ris atra­pin. Ai­xí, el seu mo­dus ope­ran­di se­rà sem­pre li­de­rar el sec­tor on ope­rin i, un cop ho acon­se­guei­xin, bus­car-ne d’al­tres per en­trar-hi a com­pe­tir. La tec­no­lo­gia els ho po­sa fà­cil. Vet aquí el mo­tiu pel qual en pocs anys aques­tes em­pre­ses han vol­gut i po­gut en­trar en sec­tors tan di­ver­sos. Cap al mo­no­po­li? Els ex­perts coin­ci­dei­xen a veu­re el crei­xe­ment ex­po­nen­ci­al d’aques­tes com­pa­nyi­es com una ame­na­ça al lliu­re mer­cat. Mas­si­mo Mot­ta, eco­no­mis­ta i pro­fes­sor de la UPF es­pe­ci­a­lit­zat en re­gu­la­ció i com­pe­tèn­cia, ex­pli­ca que els me­ca­nis­mes ac­tu­als per fre­nar l’au­ge d’aques­tes com­pa­nyi­es són in­su­fi­ci­ents. “Tot i que les mul­tes que la Co­mis­sió Eu­ro­pea es­tà im­po­sant a aques­tes em­pre­ses per abús de po­si­ció do­mi­nant són re­lle­vants, les agèn­ci­es de la com­pe­tèn­cia són mas­sa la­xes quan au­to­rit­zen les com­pres que pro­ta­go­nit­zen aques­tes grans fir­mes a com­pe­ti­dors”. Ai­xí, Mot­ta alerta que, si no can­via la sen­si­bi­li­tat, aques­tes em­pre­ses ten­di­ran en­ca­ra més al mo­no­po­li.

Da­vant aquest pano­ra­ma, Mi­có veu ra­o­na­ble que l’usu­a­ri te­mi per l’ús de les se­ves da­des, no no­més per­so­nal­ment si­nó tam­bé a es­ca­la col·lec­ti­va, per­què aques­tes pla­ta­for­mes ex­tre­uen in­for­ma­ció de la in­terac­ció en­tre usu­a­ris i ser­veis de la pla­ta­for­ma. En aquest sen­tit, con­si­de­ra que, si bé l’anà­li­si mas­si­va de da­des per­met als cli­ents te­nir una mi­llor una ex­pe­ri­èn­cia en el ser­vei (per­què és més per­so­na­lit­zat), d’al­tra ban­da la lli­ber­tat d’es­co­llir de l’usu­a­ri es po­sa en risc. “Les pla­ta­for­mes es­tan re­gi­des pels anun­ci­ants, i per ai­xò ten­di­ran a mos­trar uns ser­veis més que uns al- tres. I si a aques­ta de­pen­dèn­cia de la pu­bli­ci­tat hi afe­gim l’he­ge­mo­nia que ja te­nen aques­tes com­pa­nyi­es als mer­cats, la so­ci­e­tat no fa més que ca­mi­nar cap a la uni­for­mit­za­ció del con­sum i el com­por­ta­ment”.

Els re­sul­tats que han pu­bli­cat aques­ta set­ma­na Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok i Ama­zon no fan més que de­mos­trar aques­ta ten­dèn­cia al crei­xe­ment i a po­sar de ma­ni­fest, una ve­ga­da més, que la so­ci­e­tat és a les se­ves mans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.