Ac­ci­ons a preus de bom­bo­lla

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Ap­ple val qua­tre ve­ga­des­més­que Shell; Ama­zon, cinc ve­ga­des­més­que Ge­ne­ral Elec­tric, i Fa­ce­bo­ok, el do­ble que John­son and John­son. Les com­pa­ra­ci­ons són odi­o­ses, pe­rò de­mos­tren­co­mel po­der can­via de mans. La co­tit­za­ció de les grans tec­no­lò­gi­ques no ha pa­rat d’en­fi­lar-se els úl­tims anys, fins a ocu­par pri­me­res po­si­ci­ons en el ràn­quing mun­di­al de ca­pi­ta­lit­za­ció bor­sà­ria. Mal­grat la crei­xent im­por­tàn­cia d’aques­tes fir­mes, els in­ver­sors exa­ge­ren ator­gant-los tant va­lor? Jaume Puig, director de la fir­ma GVC Ga­es­co, creu que sí, que vi­uen en una bom­bo­lla. “Si el­més­ha­bi­tu­al és que la co­tit­za­ció si­gui unes 16 ve­ga­des els be­ne­fi­cis per ac­ció de l’any se­güent de la com­pa­nyia, els qui vo­len en­trar a Ama­zon pa­guen avui 176 ve­ga­des els be­ne­fi­cis per ac­ció. La di­fe­rèn­cia de Go­o­gle i Fa­ce­bo­ok no és tan ac­cen­tu­a­da, si bé es tro­ba per so­bre 25 ve­ga­des”. Puig apun­ta que el sec­tor tec­no­lò­gic és qui ha cap­tat en­tra­da de di­ners en els dar­rers exer­ci­cis i que ai­xò ha pro­pi­ci­at un fet inu­su­al en aques­tes grans tec­no­lò­gi­ques: que l’ac­ció es pa­gui per un preu­més­car que el seu va­lor fo­na­men­tal o re­al. És un fe­no­men que ocor­re en ca­sos de bom­bo­lla, quan en­tra di­ner a l’em­pre­sa sen­se te­nir l’ac­ti­vi­tat. Puig diu que grans fons in­ver­sors, comB­lack­rock i Van­guard, han en­trat a les tec­no­lò­gi­ques de ma­ne­ra molt agres­si­va, per la sim­ple inèr­cia al­cis­ta dels dar­rers anys. “No han tin­gut en comp­te que l’ac­ti­vi­tat d’aques­tes fir­mes ja no creix tant ni que ja no són tan dis­rup­ti­ves­com­fa 10 anys. Els grans fons in­ver­sors han cre­at un bu­cle al­cis­ta: com­mé­sin­ver­tei­xen, més creix la co­tit­za­ció de les tec­no­lò­gi­ques. I ai­xò, amés de no te­nir sen­tit (el preu és fals), su­po­sa un risc. Quan els fons de­ci­dei­xin re­ti­rar els di­ners, les co­tit­za­ci­ons cau­ran de se­gui­da”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.