Su­port a pro­jec­tes d’ener­gi­es ne­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Cle­an­tech Camp aju­da en la trans­fe­rèn­cia tec­no­lò­gi­ca al mer­cat

l’ob­jec­tiu de la ter­ce­ra edi­ció del pro­gra­ma Cle­an­tech Camp, im­pul­sat per In­noE­nergy, Gas Natural Fe­no­sa, Bar­ce­lo­na Ac­ti­va i la Cam­bra Mu­ni­ci­pal de Por­to. La con­vo­ca­tò­ria es di­ri­geix a qual­se­vol em­pre­ne­dor (doc­to­rat, in­ves­ti­ga­dor o pro­fes­si­o­nal) amb una idea de ne­go­ci o em­pre­sa en fa­se ini­ci­al. El pro­gra­ma es desen­vo­lu­pa in­ter­na­ci­o­nal­ment entre Bar­ce­lo­na i Por­to.

Es po­den pre­sen­tar pro­pos­tes fins al 18 de fe­brer. Els tres pro­jec­tes amb més po­ten­ci­al d’im­pac­te al mer­cat re­bran una apor­ta­ció eco­nò­mi­ca i su­port a l’ac­ce­le­ra­ció i el crei­xe­ment em­pre­sa­ri­al va­lo­rat en més de 50.000 eu­ros. Bus­car so­lu­ci­ons amb un alt po­ten­ci­al d’im­pac­te i aju­dar-les en la trans­fe­rèn­cia tec­no­lò­gi­ca al mer­cat. Aquest és

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.