El mi­llor ter­mi­ni

La Vanguardia (Català) - Diners - - FASHION & ARTS MAGAZINE -

Els plans de ren­da va­ri­a­ble i els de ti­pus mixt so­len pre­sen­tar les ren­di­bi­li­tats gua­nya­do­res en la ma­jo­ria dels ter­mi­nis. Per exem­ple, els que no­més in­ver­tei­xen en bor­sa han gua­nyat els úl­tims 15 anys una mit­ja­na del 4,94%, tot i que el seu mi­llor ren­di­ment el van acon­se­guir en el ter­mi­ni de 5 anys, am­bun 9,58% de ren­di­ment anu­al­mit­jà, clara­ment per da­vant dels al­tres ti­pus de plans.

En el ter­mi­ni d’un any, la se­va su­pe­ri­o­ri­tat tam­bé és con­si­de­ra­ble, mal­grat que ai­xò es deu al fet que ara som en una fa­se del ci­cle eco­nò­mic que ha afa­vo­rit els ac­tius de risc, amb im­por­tants guanys als mer­cats de ren­da va­ri­a­ble.

A re­molc de la ren­da va­ri­a­ble, els plans de ti­pus mixt amb­ma­jo­ria d’ac­tius bor­sa­ris i una part mi­no­ri­tà­ria de ren­da fi­xa tam­bé pre­sen­ten guanys in­teres­sants, que ba­ten de llarg els al­tres ti­pus de plans.

La in­ver­sió pre­fe­ri­da pels es­tal­vi­a­dors que apos­ten pels plans de pen­si­ons és, en tot cas, la de ren­da fi­xa mix­ta, amb prop de 25.000 mi­li­ons d’eu­ros ges­ti­o­nats en l’ac­tu­a­li­tat. L’al­tre ti­pus de plans mix­tos, els de ren­da va­ri­a­ble mix- ta (és a dir, en els que pre­do­mi­nen les in­ver­si­ons en ac­ci­ons so­bre les de bons) tam­bé han des­ta­cat amb im­por­tants vo­lums d’in­ver­sió. La su­ma dels plans de ti­pus mixt, que com­bi­nen ren­da fi­xa i va­ri­a­ble mal­grat que en di­fe­rents pro­por­ci­ons, su­men poc més de la mei­tat del pa­tri­mo­ni glo­bal dels plans de pen­si­ons.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.