Tant el VW Mul­ti­van com el Clas­se V són ve­hi­cles con­ce­buts per ofe­rir un bon ser­vei a les fa­mí­li­es

La Vanguardia (Català) - Diners - - CARA A CARA -

i tam­bé po­den in­cor­po­rar con­tra­por­tes poste­ri­ors d’ober­tu­ra i tan­ca­ment elèc­tric. Els dos mo­dels ofe­rei­xen llis­tes ex­ten­ses d’equi­pa­ment op­ci­o­nal que s’unei­xen a la ri­que­sa d’equi­pa­ment de sè­rie, tant de con­fort, se­gu­re­tat i in­fo­en­tre­te­ni­ment.

El Mul­ti­van de Volkswa­gen pot comp­tar en op­ció amb un mà­xim de set pla­ces, men­tre la Clas­se V deMer­ce­des-Benz per­met ofe­rir con­fi­gu­ra­ci­ons de fins a vuit per­so­nes. En la ver­sió Ca­ra­ve­lle de Volkswa­gen i Vi­to Tou­rer de Mer­ce­des-Benz, és pos­si­ble dis­po­sar de fins a nou pla­ces. Amb trac­ció in­te­gral Tant Mer­ce­des-Benz com Volkswa­gen dis­po­sen en l’apar­tat me­cà­nic d’una ofer­ta de pos­si­bi­li­tats ex­ten­sa, pe­rò si es desit­ja gau­dir d’un ren­di­ment ele­vat, aquests ve­hi­cles re­que­rei­xen opcions po­tents. En els dos ca­sos és pos­si­ble gau­dir de mo­tors de qua­tre ci­lin­dres di­è­sel tur­bo­a­li­men­tats, amb 190 CV per al Mer­ce­des-Benz i 204 CV en el cas del Volkswa­gen.

Aquests pro­pul­sors s’en­car­re­guen d’ofe­rir una res­pos­ta me­cà­ni­ca enèr­gi­ca, ne­ces­sà­ria per mou­re amb fa­ci­li­tat au­to­mò­bils que su­peren fol­ga­da­ment les du­es to­nes de pes en buit. El mo­del de Volkswa­gen fa va­ler el seu lleu­ger avan­tat­ge en po­tèn­cia per ofe­rir una ac­ce­le­ra­ció su­pe­ri­or i tots dos po­den pre­su­mir d’un con­sum ho­mo­lo­gat de 6,6 l/100 qui­lò­me­tres.

Els fa­bri­cants dels dos au­to­mò­bils en­te­nen que es trac­ta de ve­hi­cles con­ce­buts per gau­dir d’una con­duc­ció re­la­xa­da i, amb aquest ob­jec­tiu, es­tan equi­pats amb cai­xes de can­vis au­to­mà­ti­ques de set re­la­ci­ons. No obs­tant ai­xò, es­tan capa­ci­tats per ofe­rir un no­ta­ble di­na­mis­me en as­falt i, en aquest sen­tit, és pos­si­ble op­tar per trens de ro­dat­ge op­ci­o­nals que ofe­rei­xen un plus d’efi­cà­cia i es­por­ti­vi­tat en les re­ac­ci­ons dels dos ve­hi­cles.

S’ha de dir tam­bé que els dos mo­dels dis­po­sen de ver­si­ons do­ta­des de trac­ció in­te­gral –4Mo­ti­on per al Mul­ti­van i 4Ma­tic en el cas de la Clas­se V–, i ai­xò in­cre­men­ta clara­ment la se­va po­li­va­lèn­cia d’ús. S’ob­te­nen lla­vors unes qua­li­tats molt no­ta­bles per aban­do­nar l’as­falt i gau­dir al mà­xim d’aven­tu­res en llocs re­còn­dits.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.