“Tor­nen els di­mo­nis”

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Lau­ra Si­er­ra

Els mer­cats en aquests mo­ments cre­men, i és que des que di­ven­dres pas­sat elDowJo­nes va cau­re 666 punts, el pa­per cou. Tor­ne­mals in­ferns, cal pre­o­cu­par­se’n? El ral·li de Na­dal va do­nar con­ti­nu­ï­tat du­ran­tun­mes­de ge­ner que molts de se­lec­tius es van veu­re en mà­xims. AEs­pa­nya, l’Ibex 35 tan­ca­va el­me­sam­bal­ces del 4%, en els 10.451 punts. El ni­vell de com­pla­en­ça era tal, els in­di­ca­dors de­mo­men­tes­ta­ven tan so­bre­com­prats, que l’al­ti­tud va anar es­cal­fant les bra­ses al so de les ex­pec­ta­ti­ves de la Fed. I fi­nal­ment, l’ine­vi­ta­ble: les pro­ba­bi­li­tats d’una pu­ja­da de ti­pus es dis­pa­ren i es des­en­ca­de­na el­pà­nic. L’ín­dex Fe­ar & Gre­ed, in­di­ca­dor de sen­ti­ment dels ope­ra­dors de mer­cat, gi­ra brus­ca­ment fins ani­vells d’ex­tre­ma­por.

L’economia glo­bal, tot i ai­xò, no es­tà per en­trar en re­ces­sió. Les da­des­ma­cro­con­ti­nu­en sent po­si­ti­ves, imal­grat que ame­na­ci el fan­tas­ma de la pu­ja­da de ti­pus, no veig Eu­ro­pa en di­rec­ció a aquell vi­a­rany, i en­ca­ra­menys­sen­se unes da­des d’in­fla­ció sò­li­des que­ho ava­lin. In­qui­e­ta, doncs, la ple­na ocu­pa­ció als Es­tats Units? Ofus­ca un­re­punt ac­ce­le­rat dels ti­pus a l’al­tre cos­tat de l’At­làn­tic?

Da­vant els forts des­cen­sos vis­cuts aques­ta set­ma­na, iper do­nar una vi­sió op­ti­mis­ta, per­me­teu-me as­se­nya­lar que­nos’ha vist una en­tra­da mas­si­va en els va­lors re­fu­gi per ex­cel·lèn­cia, l’or i el­dò­lar. El bo ale­many es­man­té ani­vells de la set­ma­na pas­sa­da, ipel que fa a les lle­tres del Tre­sor a 10anys dels Es­tats Units, la vo­la­ti­li­tat re­pun­ta pe­rò la ren­di­bi­li­tat es­man­té per so­ta dels­mà­xims­de la set­ma­na an­te­ri­or. El joc es­tà ser­vit, l’adre­na­li­na s’apu­ja als par­quets i la cai­gu­da és im­por­tant. L’economia es­tà malal­ta o som­da­vant les re­bai­xes de fe­brer? Els mí­nims s’han de de­ci­dir, pe­rò el po­ten­ci­al de re­va­lo­rit­za­ció amit­jà ter­mi­ni con­ti­nua sent ape­ti­tós. Si­no­plou al fe­brer, no­hi ha­bon prat ni gra­ner.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.