Cis­co apun­ta­la la se­va tran­si­ció al softwa­re Nor­ber­to Ga­lle­go

Se­gu­re­tat, anàlisi de da­des, in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al i rein­ven­ció de les xar­xes són els pi­lars

La Vanguardia (Català) - Diners - - DIGITAL -

Unes 14.000 per­so­nes van desem­bar­car a Bar­ce­lo­na per as­sis­tir a la con­fe­rèn­cia eu­ro­pea de cli­ents­deCis­co. Més­que­els­que va atreu­re l’edi­ció an­te­ri­or, a Ber­lín. Su­fi­ci­ents per dir que l’as­sis­tèn­ci­a­ha­es­tat­mas­si­va, tot i que no po­dria com­pe­tir en nom­bre amb el Mo­bi­le World Con­gress de les prò­xi­mes set­ma­nes. Tam­poc en gla­mur, per­què els te­mes de Cis­co Li­ve su­por­ten mala­ment l’ad­jec­ti­va­ció, no són per a pro­fans: xar­xes, cloud, in­ter­net de les co­ses,

mac­hi­ne le­ar­ning... Softwa­re, molt softwa­re. És ve­ri­tat que Cis­co fa temps que as­si­mi­la els trets d’una com­pa­nyia de softwa­re, la ma­ne­ra d’es­ca­par als pics i valls (més valls que pics) del ne­go­ci per què és cone­gu­da, els seus equips de xar­xa. Pro­duc­tes d’in­fra­es­truc­tu­ra que, tot ique­en­lent­de­cli­vi, só­ni­se­ran­la se­va pri­me­ra font d’in­gres­sos. És l’hora de xar­xes “de­fi­ni­des per softwa­re” i Cis­co va a fa­vor del cor­rent.

Des de fa dos anys l’es­tra­tè­gia del CEO Chuck Rob­bins, suc­ces­sor del lle­gen­da­ri John Cham­bers, s’ha cen­trat en aques­ta re­con­ver­sió. Ben re­bu­da, tant que Cis­co co­tit­za –en aquests di­es de tur­bu­lèn­cia– a un­preu­no­més­su­pe­rat per la fe­bre del 1999-2000, qu­an va ser breu­ment la com­pa­nyia tec­no­lò­gi­ca més va­lu­o­sa. Cis­co sem­pre­ha­es­ta­tu­na­com­pa­nyi­a­bu­lí­mi­ca, pe­rò des que la di­ri­geix Rob­bins ha com­prat 16 em­pre­ses, ma­jo­ri­tà­ri­a­men­ten­le­sà­re­es de cloud, se­gu­re­tat i in­tel·li­gèn­ci­a­ar­ti­fi­ci­al, que­só­nels­gran­sei­xos­de­la­se­va­es­tra­tè­gia. Les­més im­por­tants, AppDy­na­mics(ren­di­ment d’apli­ca­ci­ons, per 3.700 mi­li­ons de dò­lars) i Bro­ad­soft (pla­ta­for­ma de col·la­bo­ra­ció al nú­vol, per 1.900 mi­li­ons).

Amb aquests an­te­ce­dents va sor­tir a es­ce­na Rowan Tro­llo­pe, vi­ce­pre­si­dent sè­ni­or de la com­pa­nyia i pro­ta­go­nis­ta de la po­nèn­cia inau­gu­ral. Va des­ple­gar un en­tu­si­as­me hi­per­bò­lic: “Hem en­trat en una­e­ra­tec­no­lò­gi­ca, que­tin­drà­com a mo­tor la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, pre­sent en to­tes les nos­tres in­no­va­ci­ons per­què re­gi­rà la in­fra­es­truc­tu­ra dels cen­tres de da­des”, va dir. L’era que va anun­ci­ar es ba­sa­rà en pocs pi­lars: se­gu­re­tat, in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, anàlisi de da­des i rein­ven­ció de les xar­xes. L’ar­ga­mas­sa que els uneix és el softwa­re.

Co­men­çant per la se­gu­re­tat: in­comp­ta­bles in­ci­dèn­ci­es con­fir­men que les em­pre­ses es­tan mal pre­pa­ra­des per fer front a les ame­na­ces. Enun es­tu­di re­cent, Cis­co as­se­nya­la que el 71% dels di­rec­tius dub­ta o no con­fia en la se­gu­re­tat dels seus sis­te­mes, co­sa­que­téun­se­gon efec­te: el 40% diu ha­ver con­ge­lat pro­jec­tes­per aquest­mo­tiu.

En­po­ques­set­ma­nes, Cis­co­pu­bli­ca­rà el seu ba­rò­me­tre glo­bal de ci­ber­se­gu­re­tat el 2017 que, amb cer­te­sa, do­na­rà re­sul­tats in­qui­e­tants. Una­de­les­no­tí­ci­es­queDi­ners­va­sa­ber­du­rantl’es­de­ve­ni­ment­va­se­run acord en­treCis­co i Ap­ple per ofe­rir a les em­pre­ses, a tra­vés de la com­pa­nyia d’as­se­gu­ran­ces Alli­anz, co­ber­tu­ra con­tra les bret­xes de se­gu­re­tat.

La pre­o­cu­pa­ció per la se­gu­re­tat, la pri­va­ci­tat de da­des i la con­se­güen­tre­gu­la­ci­ó­es­tà­por­tant­le­s­em­pre­ses a ex­tre­mar el xi­frat del tràn­sit­que­pas­sa­per­les­xar­xes­cor­po­ra­ti­ves: ar­ri­ba­rà aquest any a un 80%, se­gons pre­veu la con­sul­to­ra Gart­ner. El­xi­frat sis­te­mà­tic­pot­sem­blar molt ra­ci­o­nal, pe­rò téu­na­co­sa con­tra­pro­du­ent: com­que pro­te­geix un flux mas­siu de da­des que no po­den ser vis­tes pels sis­te­mes, pot ser­vir de cò­mo­de ama­ga­tall al malwa­re fins que es po­si de ma­ni­fest.

Per ai­xò du­rant l’es­de­ve­ni­ment es va pre­sen­tar una so­lu­ció, Encryp­tedT­raf­fic Analy­tics, que, amb tèc­ni­ques d’in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, ana­lit­za el tràn­sit xi­frat sen­se afec­tar la in­te­gri­tat de les da­des. Il·lus­tra una al­tra lí­nia mes­tra de Cis­co: de­fen­sar la se­va quo­ta de mer­cat en el hardwa­re de xar­xa afe­gint softwa­re i ser­vei, que apor­ta in­gres­sos re­cur­rents.

Igual­ments’ob­ser­va­en­la xi­fra­de ne­go­cis de Cis­co un crei­xe­ment de la pres­ta­ció de ser­veis. Ésun­tret­de l’evo­lu­ció de les T.I. que es re­su­mei­xai­xí: com­més­de­pe­nen­le­s­em­pre­ses de tec­no­lo­gi­es com­ple­xes, i to­tes les no­ves ho són, més opor­tu­ni­tats s’obren per in­se­rir ser­veis en l’equa­ció.

El­de­sig­deCis­co­de­pu­ja­re­nel fe­no­men cloud s’ha mo­du­lat amb el temps. En la fa­se ac­tu­al, la se­va hi­pò­te­si és que a les em­pre­ses no els ve­de­gust­sen­tir-se­pre­so­ne­resd’un de­ter­mi­nat pro­ve­ï­dor “al nú­vol”. Pe­rai­xò­la­com­pa­nyi­as’ha­de­can­tat pel­con­cep­te­mul­ti­cloud, que­hau­ria de fa­ci­li­tar les mi­gra­ci­ons entre di­fe­rents­nú­vols(pú­blics, pri­vat­so­hí­brids), i entre aques­tes i els cen­tres de da­des que la ma­jo­ri­ad’em­pre­ses no sa­cri­fi­ca­rà per­què ho dic­ti el cor­rent.

La de­pen­dèn­cia tec­no­lò­gi­ca de les em­pre­ses es­ti­mu­la con­trac­tar ser­veis, i ai­xò crea in­gres­sos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.