Re­ga­lar i en­cer­tar-la

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ca­ram­ba! es­tà tan­cant una ron­da de fi­nan­ça­ment de 200.000 eu­ros

Ca­ram­ba! per­met fer llis­tes amb desit­jos per­què els amics i fa­mi­li­ars no s’equi­vo­quin qu­an com­prin re­gals El 27% dels es­pa­nyols van re­bre un re­gal no desit­jat per Na­dal. En­cer­tar-la no sem­pre és fà­cil, i si no que l’hi di­guin a Llu­ís Muñoz, a qui els amics de to­ta la vi­da li van re­ga­lar un ar­pó de pes­ca qu­an ell no havia anat mai a pes­car. Muñoz ho va ex­pli­car al seu amic i lla­vors com­pany de fei­na Ed­gar Ybar­güen­goi­tia, que al seu torn li va dir que amb la se­va pa­re­lla i fa­mí­lia te­ni­en una llis­ta de pos­si­bles re­gals a la ne­ve­ra de ca­sa. Fruit d’aques­tes du­es ex­pe­ri­èn­ci­es, i amb l’aju­da de l’en­gi­nyer in­for­mà­tic Ri­card So­ci­ats, els tres em­pre­ne­dors van tras­lla­dar la llis­ta de desit­jos de la ne­ve­ra al­mò­bil. Ai­xí va ser com va néi­xer l’app Ca­ram­ba!.

Llan­ça­da l’agost pas­sat, l’apli­ca­ció ja té més de 3.000 usu­a­ris i pre­veu aca­bar l’any amb 60.000. Per­què aquest am­bi­ci­ós crei­xe­ment si­gui re­a­li­tat, els tres em­pre­ne­dors es­tan tan­cant una ron­da de fi­nan­ça­ment de 200.000 eu­ros, que se su­men als 43.000 d’in­ver­sió ini­ci­al apor­tats pels ma­tei­xos so­cis.

Es­pi­fi­ar-la amb els re­gals pot ser co­sa del pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.