Una guar­di­o­la di­gi­tal que es­tal­via gas­tant

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Sa­ve­bo­ost crea una app que cal­cu­la i apar­ta au­to­mà­ti­ca­ment l’ar­ro­do­ni­ment de les com­pres amb tar­ge­ta Es­tal­vi­ar per com­plir pe­tits som­nis, com anar de va­can­ces a l’agost aMe­nor­ca, no ha de ser cap su­pli­ci. Amb aques­ta fi­lo­so­fia en ment, Thi­a­goMon­tei­ro i Joc­hen Dop­pel­ham­mer van llan­çar l’oc­tu­bre de l’any pas­sat l’app Sa­ve­bo­ost. En­ca­ra que sem­bli pa­ra­do­xal, la se­va pro­pos­ta és es­tal­vi­ar gas­tant. L’app cal­cu­la au­to­mà­ti­ca­ment l’ar­ro­do­ni­ment de les com­pres fe­tes amb tar­ge­ta de dè­bit i di­po­si­ta el “can­vi” en una guar­di­o­la di­gi­tal. D’aques­ta ma­ne­ra, l’usu­a­ri es­tal­via sen­se ado­nar­se’n i d’una ma­ne­ra “di­gi­tal, se­gu­ra i au­to­mà­ti­ca, a di­fe­rèn­cia de la guar­di­o­la de to­ta la vi­da”, as­se­gu­ra Mon­tei­ro. És a dir, si una com­pra val 16,80 eu­ros, l’app es­tal­via au­to­mà­ti­ca­ment la di­fe­rèn­cia fins als 17 eu­ros o bé fins als 20 eu­ros, en fun­ció de l’op­ció tri­a­da prè­vi­a­ment per l’usu­a­ri.

El fun­ci­o­na­ment és sen­zill: n’hi ha prou de des­car­re­gar- se l’apli­ca­ció al mò­bil i vin­cu­lar­la amb el banc i la tar­ge­ta de dè­bit. L’app per­met tri­ar de qui­na­ma­ne­ra es vol es­tal­vi­ar i fi­xar-se ob­jec­tius. Tam­bé és pos­si­ble des­ti­nar una part del sou a aquest pro­pò­sit o tras­lla­dar una quan­ti­tat pe­ri­ò­di­ca­ment, si es vol. Amés d’aques­ta so­lu­ció, Sa­ve­bo­ots aju­da els usu­a­ris a evi­tar si­tu­a­ci­ons in­cò­mo­des, com que­dar-se des­co­bert per una dis­trac­ció. Si Sa­ve­bo­ost de­tec­ta que l’es­tal­vi au­to­mà­tic pro­gra­mat dei­xa­rà un usu­a­ri en nú­me­ro ver­mells, per exem­ple, l’ope­ra­ció no es duu a ter­me o, si l’usu­a­ri s’ha que­dat di­rec­ta­ment sen­se di­ners al seu comp­te, fa una trans­fe­rèn­cia des de la guar­di­o­la d’es­tal­vi.

Thi­a­goMon­tei­ro i Joc­hen Dop­pel­ham­mer van co­men­çar a tre­ba­llar a Sa­ve­bo­ost l’oc­tu­bre del 2016 pe­rò no van llan­çar l’app fins al cap d’un any. En aquests qua­tre me­sos ja han acon­se­guit més de 3.000 des­càr­re­gues, “es do­blen ca­da mes”, afir­ma, or­gu­llós, Mon­tei­ro. Ac­tu­al­ment, la des­càr­re­ga de l’app és gra­tu­ï­ta i el pro­jec­te es­tà en es­tat de va­li­da­ció del pro­duc­te, de ma­ne­ra que en­ca­ra no ge­ne­ra in­gres­sos.

Ubicada a Bar­ce­lo­na i amb qua­tre per­so­nes a l’equip, la

start-up ha re­que­rit una apor­ta­ció ini­ci­al de 150.000 eu­ros, apor­tats per un bu­si­ness an­gel i per fons pro­pis. Per a aquest any te­nen pre­vist co­men­çar el seu pla d’ex­pan­sió per tot Eu­ro­pa .

Sa­ve­bo­ost se­rà pre­sent al 4YFN, que tin­drà lloc del 26 al 28 de fe­brer al Mo­bi­le World Con­gress a Bar­ce­lo­na, per pre­sen­tar la se­va úl­ti­ma no­ve­tat: una guar­di­o­la de Bit­coins. Es trac­ta de la pri­me­ra d’una sè­rie de guar­di­o­les que vol llan­çar la start-up per­què els es­tal­vi­a­dors tam­bé tre­guin rè­dit als seus es­tal­vis. En aquest cas, els di­ners s’in­ver­tei­xen en la com­pra de Bit­coins.

TIM ROBBERTS / GETTY

Thi­a­go Mon­tei­ro i Joc­hen Dop­pel­ham­mer pla­ne­gen ex­pan­dir Sa­ve­bo­ost per tot Eu­ro­pa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.