Un punt de tro­ba­da per a cor­re­dors

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

RunO­pi­ni­on és una pla­ta­for­ma amb va­lo­ra­ci­ons so­bre cur­ses, mar­ques i pro­fes­si­o­nals de la sa­lut es­pe­cí­fi­ca per a cor­re­dors A Es­pa­nya hi ha 5mi­li­ons de cor­re­dors i anu­al­ment s’or­ga­nit­zen 9.000 cur­ses. El món run­ner s’ha con­ver­tit en un tar­get lla­mi­ner que la pla­ta­for­ma en lí­nia RunO­pi­ni­on co­neix­molt bé. Cre­a­da el se­tem­bre del 2016, RunO­pi­ni­on és una pla­ta­for­ma desen­vo­lu­pa­da per qua­tre run­ners i pen­sa­da per­què run

ners com ells mi­llo­rin les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es grà­ci­es a les opi­ni­ons d’al­tres cor­re­dors. Té 52.600 usu­a­ris i 73.000 opi­ni­ons pu­bli­ca­des.

“RunO­pi­ni­on és un punt de tro­ba­da, un lloc per com­par­tir ex­pe­ri­èn­ci­es i aju­dar­nos entre run­ners a de­ci­dir quin se­rà la prò­xi­ma cur­sa que fa­rem, quin fi­si­o­te­ra­peu­ta ens ofe­reix més con­fi­an­ça o on po­dem fer una ex­cel·lent pro­va d’es­forç”, ex­pli­ca Al­bert Mo­re­no, fun­da­dor i CEO de la pla­ta­for­ma.

Els in­gres­sos de la start-up pro­ce­dei­xen de la pu­bli­ci­tat que ofe­rei­xen a cur­ses, mar­ques i pro­fes­si­o­nals de la sa­lut. A més, “tam­bé fem es­tu­dis de mer­cat amb la in­for­ma­ció re­co­pi­la­da a la pla­ta­for­ma”, ex­pli­ca Al­bert Mo­re­no.

La fór­mu­la es­tà te­nint tant èxit que ja es­tan tre­ba­llant per in­ter­na­ci­o­na­lit­zar-la, amb Mè­xic com a pri­mer punt d’avi­tu­a­lla­ment. Per ti­rar en­da­vant la pla­ta­for­ma es va re­a­lit­zar una pri­me­ra in­ver­sió de 120.000 eu­ros de ca­pi­tal pro­pi. Un

bu­si­ness an­gel va in­ver­tir-hi 50.000 eu­ros fa uns me­sos i aca­ben d’acon­se­guir un crè­dit d’Eni­sa per 75.000 eu­ros més.

A fi­nals del 2017 RunO­pi­ni­on va gua­nyar el pre­mi Em­pre­sa i Es­port d’In­des­cat en la ca­te­go­ria d’em­pre­ne­do­ria.

Al­bert Mo­re­no, Ber­ta Muñoz, Dani Ser­ra i Aman­da Piñol for­men l’equip de RunO­pi­non

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.