Du­es ‘fin­tech’, pre­mi Eu­ro­pe­an Di­gi­tal Len­ding

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Lo­anBo­ok i Fi­nan­za­rel han es­tat guar­do­na­des pel seu su­port fi­nan­cer als pro­jec­tes En­trem-hi i ‘Mu­je­res & Cía’.

Lo­anBo­ok i Fi­nan­za­rel, du­es pla­ta­for­mes ca­ta­la­nes d’in­ver­sió en crè­dit a pi­mes, han que­dat gua­nya­do­res en la ca­te­go­ria economia in­clu­si­va de la pri­me­ra edi­ció dels pre­mis Eu­ro­pe­an Di­gi­tal Len­ding Awards. Lo­anBo­ok ha es­tat guar­do­na­da pel seu su­port a En­trem-hi, un grup co­o­pe­ra­tiu de Vi­la­fran­ca del Pe­ne­dès for­mat per les co­o­pe­ra­ti­ves so­ci­als Nou Verd i Nou Set amb l’ob­jec­tiu de ge­ne­rar opor­tu­ni­tats de for­ma­ció i d’ocu­pa­ció per a per­so­nes en si­tu­a­ció o risc d’ex­clu­sió so­ci­al. Fi­nan­za­rel ha es­tat pre­mi­a­da per Mu­je­res &

Cía., una pu­bli­ca­ció en lí­nia de­di­ca­da a la in­for­ma­ció de do­nes em­pre­sà­ri­es i em­pre­ne­do­res que té vo­ra 15.000 subs­crip­tors.

Lo­anBo­ok ha ator­gat més de 42 mi­li­ons d’eu­ros en prés­tecs a pi­mes, men­tre que Fi­nan­za­rel ha ca­na­lit­zat­més de 35 mi­li­ons.

Pau­li­no de Evan, con­se­ller de­le­gat de Fi­nan­za­rel, i Ja­mes Buck­land, de Lo­anBo­ok

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.