Prou d’ani­mals per­duts

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Best­fri­end Vu­el­ve a Ca­sa subs­ti­tu­eix l’en­gan­xa­da de car­tells

Vi­cenç Ca­va i la se­va pa­re­lla Gem­ma Gay van per­dre fa un pa­rell d’anys el seu es­ti­mat pe­ri­qui­to Pe­dri­to. No el van tro­bar, pe­rò la­ma­la ex­pe­ri­èn­cia els va ser­vir per ado­nar-se de l’en­dar­re­ri­ment que su­po­sa en l’era dels smartp­ho­nes ha­ver de re­cór­rer a la clàs­si­ca en­gan­xa­da de car­tells. Amb la fi­na­li­tat de fa­ci­li­tar la tro­ba­da entre per­so­nes que han per­dut el seu ani­mal de com­pa­nyia i les que l’ha­gin po­gut tro­bar, van cre­ar l’app Best­Fri­end Vu­el­ve a Ca­sa amb l’aju­da d’Edu­ard Mi­càs. L’app, que no té ànim de lu­cre, tam­bé per­met adop­tar ani­mals o bus­car-los una no­va llar. Per desen­vo­lu­par-la els fun­da­dors hi van in­ver­tir 8.000 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.