Pro­pos­ta prè­mi­um

Vol­vo Cars pre­sen­ta l’XC40, el ter­cer cros­so­ver de la gam­ma, que des­ta­ca per la tec­no­lo­gia i les me­cà­ni­ques po­tents

La Vanguardia (Català) - Diners - - NOVETAT - Ra­mon Or­tiz

Vol­vo am­plia l’ofer­ta de ve­hi­cles cros­so­ver amb el llan­ça­ment d’un ter­cer re­pre­sen­tant, el com­pac­te XC40. Es trac­ta del pri­mer mo­del de la no­va ar­qui­tec­tu­ra mo­du­lar de ve­hi­cles (CMA) de la fir­ma nòr­di­ca, base dels prò­xims ve­hi­cles de la Sè­rie 40, in­clo­sos els mo­dels elec­tri­fi­cats. L’im­pac­te de l’XC40 al mer­cat ha es­tat im­me­di­at i ha su­perat ja les 20.000 co­man­des a tot el món, una xi­fra que ben avi­at es mul­ti­pli­ca­rà amb el llan­ça­ment al mer­cat xi­nès.

El nou SUV­com­pac­te es­can­di­nau ofe­reix un ha­bi­ta­cle de cinc pla­ces es­pa­io­ses, com­bi­na­des amb un male­ter de 460 li­tres de vo­lum, am­pli­a­bles a un mà­xim de 1.336 li­tres. Apor­ta un dis­seny in­no­va­dor, cre­a­tiu i di­fe­rent amb les úl­ti­mes evo­lu­ci­ons de les re­co­ne­gu­des tec­no­lo­gi­es de se­gu­re­tat, con­nec­ti­vi­tat i in­fo­en­tre­te­ni­ment de la mar­ca su­e­ca. Ai­xí ma­teix, in­cor­po­ra el sis­te- ma con­nec­tat Sen­sus, cen­trat en l’en­torn d’una gran pan­ta­lla tàc­til d’ori­en­ta­ció ver­ti­cal, fà­cil de fer ser­vir de ma­ne­ra in­tu­ï­ti­va.

Entre les pres­ta­ci­ons de se­gu­re­tat i as­sis­tèn­cia al con­duc­tor in­clo­ses en l’XC40 hi ha el sis­te­maPi­lot As­sist, City Sa­fety, l’ate­nu­a­ció i pro­tec­ció en cas de sor­ti­da de la cal­ça­da, l’aler­ta de cru- ïlla amb fre au­to­mà­tic i la cà­me­ra de 3600 en­car­re­ga­da d’aju­dar els con­duc­tors en pla­ces d’es­ta­ci­o­na­ment com­pli­ca­des.

Trac­ció AWD

L’XC40 es­tà dis­po­ni­ble amb mo­tors dos li­tres de qua­tre ci­lin­dres. El D4 di­è­sel desen­vo­lu­pa una po­tèn­cia de 190 CV, per­met as­so­lir els 210 km/h i ac­ce­le­rar de 0 a 100 km/h en 7,9 se­gons. El con­sum ho­mo­lo­gat és de 5 l/100 km i les emis­si­ons de CO , de 133 g/ 2 km. La se­go­na op­ció és un pro­pul­sor ga­so­li­na T5, de 247 CV. El can­vi és au­to­mà­tic de 8 re­la­ci­ons i in­cor­po­ra la trac­ció in­te­gral AWD de Vol­vo. Poste­ri­or­ment s’hi afe­gi­ran al­tres opcions, in­clo­ent-hi una ver­sió hí­bri­da i una al­tra que se­rà 100% elèc­tri­ca.

Dis­po­ni­ble en dos ni­vells d’aca­bat de­no­mi­nats Mo­men­tum i R-De­sign, les ta­ri­fes de l’XC40 al mer­cat es­pa­nyol co­men­cen a par­tir dels 42.220 eu­ros. La gam­ma in­cor­po­ra de sè­rie ad­ver­tèn­cia de can­vi de car­ril, con­trol de des­cens de pen­dents, de­tec­ció de vi­a­nants i ci­clis­tes City Sa­fety, re­co­nei­xe­ment de se­nyals, sis­te­ma de pro­tec­ció con­tra fu­e­ta­des verticals, ajus­ta­ment lum­bar elèc­tric per als se­ients da­van­ters, con­trol de ve­lo­ci­tat cons­tant, il·lu­mi­na­ció led o co­man­da­ment mul­ti­fun­ció al vo­lant.

Equi­pa­ment de qua­li­tat

Cal afe­gir que l’aca­ba­ment R-De­sign afe­geix a tot l’equi­pa­ment el xas­sís sport, els tubs d’es­ca­pa­ment do­bles in­te­grats, els pe­dals es­por­tius i una ex­ten­sa llis­ta de de­talls que po­ten­ci­en la imat­ge es­por­ti­va del ve­hi­cle. Vol­vo ofe­reix equi­pa­ment op­ci­o­nal com el sis­te­ma In­te­lli­sa­fe As­sist, la ca­le­fac­ció de se­ients da­van­ters i poste­ri­ors, la cà­me­ra d’apar­ca­ment 360è, el car­re­ga­dor de l’smartp­ho­ne per in­duc­ció o el sis­te­ma d’àu­dio prè­mi­um.

Ex­clu­si­vi­tat Les ta­ri­fes de l’XC40 al mer­cat es­pa­nyol co­men­cen a par­tir dels 42.220 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.