El trans­port per mar in­ten­ta ser més sos­te­ni­ble

La in­dús­tria del sec­tor es com­pro­met a re­duir emis­si­ons i evi­tar els danys so­bre el me­di­ma­rí

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Lo­re­na Far­ràs Pé­rez

Fa anys que la in­dús­tria del trans­port mun­di­al té clar quin rumb ha de se­guir. Com a prin­ci­pal mit­jà de trans­port de mer­ca­de­ri­es (un 80% vi­at­ja per mar, i va en aug­ment), ha de bus­car so­lu­ci­ons per re­duir les emis­si­ons de ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle i evi­tar els danys que pro­du­eix so­bre el me­di ma­rí. No­més ai­xí acon­se­gui­rà apor­tar el seu gra­net de sor­ra en la llui­ta con­tra el can­vi climàtic.

Amb aquest ob­jec­tiu en ment s’han reu­nit aques­ta set­ma­na a Lon­dres els 173 es­tats mem­bres de l’Or­ga­nit­za­ció Ma­rí­ti­ma In­ter­na­ci­o­nal (OMI). L’adop­ció d’una es­tra­tè­gia ini­ci­al per a la re­duc­ció de les emis­si­ons de ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle ha es­tat una de les qües­ti­ons prin­ci­pals. El trans­port ma­rí­tim és res­pon­sa­ble del vol­tant d’un 2,5% de les emis­si­ons mun­di­als, i es pre­veu que aques­tes emis­si­ons aug­men­tin en­tre un 50% i un 250% l’any 2050.

Re­duir les emis­si­ons pas­sa en pri­mer lloc per l’adop­ció d’un com­bus­ti­ble al­ter­na­tiu al fu­el. Tot i que hi ha em­bar­ca­ci­ons que fun­ci­o­nen amb gas na­tu­ral li­quat, men­tre que mol­tes d’al­tres fins i tot te­nen ins­tal·la­ci­ons d’ener­gia re­no­va­ble a bord, la re­a­li­tat és que les ener­gi­es al­ter­na­ti­ves en­ca­ra no són cent per cent fun­ci­o­nals en la in­dús­tria na­vi­li­e­ra, se­gons as­se­nya­la un es­tu­di de la Uni­ver­si­tat de Manc­hes­ter.

Pe­rò no tot es­tà per­dut. Les emis­si­ons de di­ò­xid de car­bo­ni po­dri­en re­duir-se un 75% apli­cant me­su­res ope­ra­ci­o­nals i im­plan­tant tec­no­lo­gi­es ja exis­tents, se­gons l’OMI. “Les me­su­res que ja es por­ten apli­cant són prin­ci­pal­ment de dos ti­pus: tèc­nic i ope­ra­tiu. Dins de les me­su­res tèc­ni­ques, hi ha les mi­llo­res hi­dro­di­nà­mi­ques per re­duir la re­sis­tèn­cia i mi­llo­rar la pro­pul­sió, aug­men­tar el ren­di­ment dels mo­tors, in­tro­duir re­cu­pe­ra­dors de la ca­lor dels ga­sos de com­bus­tió... Dins de les ope­ra­ti­ves: na­ve­gar a velocitat re­du­ï­da, op­ti­mit­zar el ca­lat i la im­mer­sió del bulb, op­ti­mit­zar la ru­ta te­nint en comp­te la me­te­o­ro­lo- gia...”, ex­pli­ca Ma­nu­el Car­li­er, di­rec­tor ge­ne­ral de l’Aso­ci­a­ci­ón de Na­vi­e­ros Es­paño­les (Ana­ve).

En la lí­nia de la llui­ta con­tra el can­vi climàtic i l’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca, tam­bé s’ha ana­lit­zat la re­duc­ció del con­tin­gut de so­fre en els com­bus­ti­bles ma­rins. A par­tir de l’1 de ge­ner del 2020 el fu­el dels vai­xells no po­drà con­te­nir més d’un 0,50% de so­fre (fo­ra de les zo­nes de con­trol desig­na­des, on el lí­mit es­tà al 0,10%). D’aques­ta ma­ne­ra, es re­dui­ran sig­ni­fi­ca­ti­va­ment les emis­si­ons d’òxids de so­fre pro­ce­dents dels vai­xells. “A es­ca­la mun­di­al s’es­tà pro­duint una da­va­lla­da del con­sum del com­bus­ti­ble d’alt con­tin­gut de so­fre i en la re­duc­ció d’emis­si­ons a l’at­mos­fe­ra i sens dub­te el sec­tor ma­rí­tim tam­bé hi es­tà con­tri­buint”, as­se­nya­la el vi­ce­pre­si­dent pri­mer del Clús­ter Ma­rí­ti­mo Es­pañol, Jo­sé La­ra. Tot i ai­xò, el di­rec­tor ge­ne­ral d’Ana­ve ad­ver­teix que el compliment d’aques­ta nor­ma­ti­va su­po­sa­rà un “cost enor­me” per als vai­xells.

En la tro­ba­da de l’Or­ga­nit­za­ció ma­rí­ti­ma in­ter­na­ci­o­nal tam­bé es va dis­cu­tir so­bre l’en­tra­da en vi­gor el se­tem­bre de l’any pas­sat del con­ve­ni so­bre la ges­tió de l’ai­gua de llast. “En els pro­pers sis anys, tots els vai­xells, gra­du­al­ment, hau­ran d’ins­tal·lar equips per al trac­ta­ment de l’ai­gua de llast a bord, de ma­ne­ra que qu­an es des­car­re­gui en una al­tra zo­na, no con­tin­gui or­ga­nis­mes vius que pu­guin per­ju­di­car l’eco­sis­te­ma lo­cal”, ex­pli­ca Ma­nu­el Car­li­er.

Els dos ex­perts que hem con­sul­tat as­se­gu­ren que el fu­tur del trans­port con­ti­nu­a­rà pas­sant pel mar. El rumb es­tà clar. Fal­ta conèi­xer la velocitat del cre­uer.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.