Ni Ama­zon ni Mer­ca­do­na: Amaz-ona

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Pol San­tan­dreu Pa­blo Fon­ci­llas

Al’Al­ber­to li agra­da el for­mat­ge i el vi. Els ad­qui­reix aquí i allà. Aquí és als sú­pers de bar­ri i allà és en un­sú­per vir­tu­a­lamb mol­ta­gam­ma, ano­me­natA­ma­zon. Co­mell, mi­li­ons de per­so­nes, cli­ents co­mer­ci­al­ment pro­mis­cus, cons­tru­ei­xen la se­va cis­te­lla­de la com­pra­set­ma­nal en­bo­ti­gues fí­si­ques i en­lí­nia. Un­su­per­mer­cat tra­di­ci­o­nal pot com­pe­ti­ramb un­re­tai­ler­comA­ma­zon? Qui gua­nya­rà la ba­ta­lla? Ana­lit­zant els in­for­mes eco­no­mi­co­fi­nan­cers dels úl­tims exer­ci­cis de Car­re­four, El Cor­te In­glés, Mer­ca­do­na, Eroski iDia (di­fe­rents pro­pos­tes de va­lor re­tail) jun­ta­men­tam­beld’Ama­zon(am­bu­na­o­fer­ta molt di­fe­rent que­co­men­ça a com­pe­tir en ali­men­ta­ció) hem­con­clòs que­ni uns ni l’al­tre. El fu­tur del fo­od re­tail es di­rà Amaz-ona, un­hí­brid en­treA­ma­zo­niMer­ca­do­na. Per què? Per­què ai­xò té a veu­re­amb­pro­pos­tes clares i amb­su­mar­ca­nals, no­treu­re’ls.

Aquí­pro­po­se­mal­gu­nes con­clu­si­ons d’un es­tu­di­mé­sex­tens, en què­he­ma­na­lit­zat di­fe­rents va­ri­a­bles de ne­go­ci (mar­ge, gam­ma, efi­ci­èn­cia ope­ra­ti­va, mo­de­li efi­ci­èn­ci­a­de l’es­truc­tu­ra jun­ta­ment am­bal­tres ele­ments): Ama­zon, el 2016, va ob­te­ni­run­mar­ge­brut glo­bal del35% i una­ven­da per em­ple­at d’uns 450.000 eu­ros. Les ca­de­nes es­pa­nyo­les acon­se­guei­xen, de mit­ja­na, un26% i203.000 eu­ros. Sen­se co­men­ta­ris.

No­mé­sa­quests as­pec­tes sem­bla­ri­en ar­gu­ments fa­vo­ra­bles per pen­sar que Be­zos pot gua­nyar la ba­ta­lla, cor­rec­te? No, no­ésA­ma­zon tot el que­lluu.

L’em­pre­sa­no­té ve­ne­dors, no­pots veu­re ni to­car el pro­duc­te in­o­te’l pots em­por­tar. Per fer front a aquests­pro­ble­mes­han­de­sen­vo­lu­pat tres an­tí­dots co­mer­ci­als: Ra­tings and re­vi­ews, fotos i in­for­ma­ció ac­tu­a­lit­za­da i to­ta­me­na­de lliu­ra­ments, ai­xí­com­de­sen­vo­lu­pa­ment i ad­qui­si­ci­ó­de­punts de ven­da fí­sics. Aquest és l’as­pec­te in­te­res­sant. Ama­zon­had’in­ver­tir molt­més per ser of­fli­ne que, per exem­ple, unCar­re­four per ser on­li­ne. L’em­pre­sa de Se­att­le, amb­molt de cash, aca­ba de com­prarW­ho­leFo­ods (460 bo­ti­gues prin­ci­pal­ment alsEUA) per­més­de 13.000 mi­li­ons de dò­lars. Car­re­four aca­ba d’anun­ci­a­run­pla per im­pul­sar la se­va ac­ti­vi­tat en lí­nia adi­ver­sos pa­ï­sos per 2.800 mi­li­ons d’eu­ros en 5 anys (560 mi­li­ons a l’any). Ésa­dir, l’es­forç d’Ama­zon­per ser fo­ra de lí­nia(no­mé­sen aques­ta ca­te­go­ria) és molt­més gran que­el d’una em­pre­sa comCar­re­four per se­ren lí­nia. Per tant, te­nir bo­ti­gues et pot do­nar avan­tat­ge, si­ho­com­ple­te­samb una­pro­pos­ta on­li­ne po­tent. Sem­bla quea curt ter­mi­ni el­mo­del­gua­nya­dor se­rà el mes­tis­sat­ge en­tre em­pre­ses­com Mer­ca­do­na(mo­del molt de­fi­nit, amb­mar­ca prò­pia molt po­tent, ca­pil·la­ri­tat ele­va­da i efi­ci­èn­cia ope­ra­ti­va) iA­ma­zon(am­bu­na­ca­pa­ci­tat en lí­nia in­qües­ti­o­na­ble per dis­po­sar de va­cu­nes?). Com­pra­ràA­ma­zo­nal­gun ope­ra­do­ramb for­ta pre­sèn­cia aEu­ro­pa que­no­si­gui car, com per exem­ple Car­re­four, la co­tit­za­ció del qual es­tà pla­na des de fa anys i téun­pla per créi­xer en­mar­ca­blan­ca (fent la se­va pro­pos­ta­més clara)? Veu­re­munA­ma-four­ben avi­at?

Ca­da em­ple­at d’Ama­zon ven per va­lor de 450.000 eu­ros, men­tre que les ca­de­nes es­pa­nyo­les acon­se­guei­xen 203.000 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.