La ge­ne­ra­ció del fu­tur és avui

Se­ran el col·lec­tiu més nom­brós d’aquí a pocs anys: la bom­ba de­mo­grà­fi­ca és una ame­na­ça, pe­rò tam­bé una opor­tu­ni­tat que can­vi­a­rà l’eco­no­mia; per sem­pre

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Pi­er­gi­or­gio M. San­dri Barcelona

“La imat­ge del ia­io as­se­gut amb la man­te­ta és ca­du­ca. Els sè­ni­ors te­nen bas­tants di­ners, sur­ten fo­ra, se’nvan­de­va­can­ces. Ial­gunsd’ells són sol­ters, des­prés d’un di­vor­ci co­men­cen una no­va vida”. Mike Hayward, con­sul­tor de màr­que­ting, ho ex­pres­sa ai­xí. Molts ar­que­ja­ran les celles, qu­an l’ac­tu­al debat pú­blic aler­ta so­bre els ris­cos que la bom­ba de­mo­grà­fi­ca ens es­cla­ti al nas.

Les da­des ofi­ci­als de les Na­ci­ons Uni­de­sin­di­quen­que­fin­sal2030la po­bla­ci­ó­de­més­de60anys crei­xe­ràun56%, fins als 1.400mi­li­ons­de per­so­nes. Per al 2050, el nom­bre s’hau­rà du­pli­cat res­pec­te a l’ac­tu­al: se­ran més de 2.000 mi­li­ons de per­so­nes. A Es­pa­nya, la ten­dèn­cia ha­co­men­çat­des­de­fa temps. Ca­da any nei­xen els ma­tei­xos na­dons que el 1999: du­es dè­ca­des per­du­des. El­pa­ís­fa­tre­sanys­que­crei­xen ne­ga­tiu, amb­més­morts­que­nai­xe­ments. L’EAE Bu­si­ness Sc­ho­ol ha cal­cu­lat que s’han per­dut més de 700.000 ha­bi­tants els úl­tims 5 anys. L’any 2030, la po­bla­ció es­pa­nyo­la tin­drà­menys­de46­mi­li­ons i, el2065, en­tot just 41, apro­xi­ma­da­ment, la ma­tei­xa quan­ti­tat que l’any 2001.

Des del 1991, l’es­pe­ran­ça de vida en el con­junt del pa­ís s’ha in­cre­men­ta­ten­més­de6anys. Ena­quest con­text, la rà­tio de de­pen­dèn­cia es re­du­eix, la sos­te­ni­bi­li­tat de les pen­si­ons pe­ri­lla, men­tre nom­bro­sos ju­bi­lats de­ma­nen, al­ho­ra, d’aug­men­tar els seus in­gres­sos. Els que no­més van po­der co­tit­zar uns anys i no­més te­nen les pen­si­ons­de­vi­du­ï­tat­vi­uen­si­tu­a­ci­ons di­fí­cils.

Tot i ai­xò, aques­ta ten­dèn­cia de­mo­grà­fi­ca tam­bé pot re­pre­sen­tar una opor­tu­ni­tat per al sis­te­ma. Per­què els sè­ni­ors d’avui ja no són com els d’al­tres temps. Una part im­por­tant d’aquest grup en­tra en la ju­bi­la­ció en més bo­nes con­di­ci­ons que les de dè­ca­des an­te­ri­ors. An­dré Sa­pir, del think tank Bru­e­gel, con­si­de­ra que “la ge­ne­ra­ció dels baby bo­o­mers es­tà a punt de ju­bi­lar-se i ai­xò pot se­ru­na­van­tat­ge a curt i mit­jà ter­mi­ni per a les em­pre­ses del sec­tor pri­vat i per a aquells tre­ba­lla­dors qua­li­fi­cats que ope­rin als sec­tors que més ne­ces­si­ta a aquest col·lec­tiu. Al­ho­ra, per a les fi­nan­ces pú­bli­ques el des­a­fi­a­ment és no­ta­ble, en par­ti­cu­lar pel cost ele­vat que su­po­sa el sis­te­ma sa­ni­ta­ri. Tant el cos­tat po­si­tiu co­mel ne­ga­tiu són certs, de­pe­nent de ca­da pa­ís”.

Ge­rard Fran­cois Du­mont, de la Uni­ver­si­tat Sor­bo­na de Pa­rís, con­si­de­rat una emi­nèn­cia mun­di­al de la­de­mo­gra­fi­a­as­se­gu­ra­que“la­ma­jo­ri­a­de­les­per­so­ne­sa­vu­iar­ri­ba­ran als se­tan­ta, que fa anys es con­si­de- ra­va una edat molt avan­ça­da. La pro­por­ció d’aquests con­su­mi­dors en aques­ta so­ci­e­tat es­tà aug­men­tant i ai­xò can­vi­a­rà l’eco­no­mia d’una ma­ne­ra que no ens hau­rí­em po­gu­ti­ma­gi­nar­mai”. Per alFò­rum Eco­nò­mic Mun­di­al de Da­vos, “els sè­ni­ors, des d’una pers­pec­ti­va històrica, són més rics i te­nen més sa­lut que mai. A di­fe­rèn­cia de la ge­ne­ra­ció an­te­ri­or de la Guer­ra, van po­de­r­ex­pe­ri­men­tar i gau­dird’una ocu­pa­ció du­rant un temps pro­lon­gat”. Són con­su­mi­dors cons­pi­cus i tam­bé es­tal­vi­a­dors ac­tius. És l’ano­me­na­da­sil­ve­re­co­nomy, l’eco­no­mia... dels ca­bells blancs.

Un es­tu­di re­cent de Cré­dit Suis­se con­fir­ma que el con­sum per cà­pi­ta dels over 60 su­pera la fran­ja d’edat25-64en­gai­re­bé­tot­sels­pa­ï­sos desen­vo­lu­pats. En els pro­pers 20 anys les per­so­nes en edat avan­ça­da­tin­dran ales se­ves­man­si­a­les se­ves­but­xa­que­sel60% de­la­ren­da dis­po­ni­ble. Se­gons una en­ques-

D’aquí a 20 anys les per­so­nes grans tin­dran el 60% de la ren­da dis­po­ni­ble

Han co­tit­zat més, te­nen més bo­na sa­lut, els agra­den més les mar­ques i te­nen temps lliu­re

...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.