Edat avan­ça­da, alt con­sum

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

ta del go­vern dels EUA, la dels baby bo­o­mers su­pera en 400.000 mi­li­ons de dò­lars a l’any les al­tres ge­ne­ra­ci­ons en va­lor del con­sum. No no­més pas­sa a Amèrica del Nord, que es ca­rac­te­rit­za per una eco­no­mia di­nà­mi­ca, si­nó tam­bé al Ja­pó, el­pa­í­samb­més­gent­gran­del mó­niSu­è­cia, que­téun­ge­ne­rós es­tat del benes­tar.

AEu­ro­pa, se­gons fonts de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, el 2060un­terç de la po­bla­ció tin­drà­més­de65anys. I no­més hi hau­rà dos tre­ba­lla­dors en ac­tiu per ca­da pen­si­o­nis­ta, la mei­tat­que­a­vui. Ai­xòés in­qües­ti­o­na­ble, pe­rò, més en­llà del dese­qui­li­bri de les fi­nan­ces pú­bli­ques, cal con­si­de­rar el po­ten­ci­al, la capa­ci­tat de des­pe­sa d’aquest col·lec­tiu, que as­cen­deix a 3.000 mi­li­ons d’eu­ros.

L’en­ti­tatBNPPa­risBas­ha­cal­cu­lat que d’aquí a un pa­rell d’anys aquest col·lec­tiu a es­ca­la mun­di­al re­pre­sen­ta­rà el 40% del con­sum to­tal. Pre­ve­uen que se’n be­ne­fi­ci­a­rà el sec­tor del trans­port, l’immobiliari, l’ali­men­ta­ció, la sa­lut i la se­gu­re­tat. “Si­bél’aug­ment­del’en­ve­lli­ment de la so­ci­e­tat pre­sen­ta una sè­rie de des­a­fi­a­ments, com una pres­si­ó­més­gran so­bre la sa­lut i els ser­veis so­ci­als, és pro­ba­ble que hi ha­gi opor­tu­ni­tats que per­me­tin a les per­so­nes ges­ti­o­nar efi­caç­ment la se­va sa­lut a llarg ter­mi­ni i viu­re una­vi­dad’al­ta­qua­li­tat­pe­run­pe­rí­o­de sos­tin­gut. Si cal mou­re’s dels mo­dels tra­di­ci­o­nals de su­port a les nos­tres so­ci­e­tats que en­ve­llei­xen, lla­vors es ne­ces­si­ta­rà in­no­va­ció per im­pul­sar els canvis”, afir­men des del’ISO, l’or­ga­nit­za­ció dels es­tàn­dards in­ter­na­ci­o­nals.

El Fò­rum Eco­nò­mic de Da­vos es­men­ta ca­sos d’em­pre­ses que s’han ajus­tat a la no­va re­a­li­tat. Des de la ni­po­na Ae­on, que ha adap­tat les se­ves bo­ti­gues a la gent gran, pas­sant per Fu­jit­su, que ha llan­çat un mò­bil per al pú­blic amb edat mé­sa­van­ça­da, fins aBank ofA­me­ri­ca, que ha cre­at una di­vi­sió de “ge­ron­tò­legs fi­nan­cers”, per ofe­rir pro­duc­tes ami­da d’aquest col·lec­tiu. Apart els pro­duc­tes far­ma­cèu­tics o d’ali­men­ta­ció sa­lu­da­ble, cal des­ta­car els ser­veis d’as­sis­tèn­cia, le­s­as­se­gu­ran­ce­si­to­tel­que­es­tà­re­la­ci­o­nat amb el lleu­re els vi­at­ges, l’edu­ca­ció, la for­ma­ció. “Hem de- tec­tat una in­ten­ció de com­pra­més gran per part d’aquest col·lec­ti­uen sec­tors com vi­at­ges o l’òp­ti­ca, i la des­pe­sa mit­ja­na des­ti­na­da a aquest con­sum bas­tant su­pe­ri­or a la mit­ja­na”, apun­ta Li­li­a­na Marsán, de l’Ob­ser­va­to­ri Ce­te­lem.

Kan­tar Me­dia ha dut a ter­me un es­tu­di re­cent so­bre aquest col·lec­tiu a Es­pa­nya. Edu­ard Na­fria, di­rec­tor de desen­vo­lu­pa­ment de ne­go­cis, és­ta­xa­tiu:“Si­et­su­na­em­pre­sa i vols ven­dre has de di­ri­gir-te a aquest col·lec­tiu. Per­què amb l’ac­tu­al pi­rà­mi­de de­mo­grà­fi­ca cor­res el risc­de­no­te­nir­prou­cli­ents”. Se­gons­la in­ves­ti­ga­ció, avui­les­per­so­nes d’en­tre 50 i 64 anys te­nen hà­bits de com­pra més sem­blants a la po­bla­ci­ó­més­jo­ve. Els­ma­jors­de65 de­cla­ren fer més exer­ci­ci re­gu­lar­ment que els me­nors de 35. Quant ades­pe­sa anu­al a la llar, as­so­lei­xen els 4.571 eu­ros, un 9% més que la res­ta. “Els sè­ni­ors po­den dis­po­sar d’un fac­tor clau: el temps”. Temps per con­su­mir tam­bé fo­ra de la llar, 517 eu­ros a l’any (un39% més).

El­se­ues­tu­di­con­fir­ma­que­els­sè­ni­ors gas­ten més en pro­duc­tes de la llar i, amés, els agra­den­més les mar­ques i te­nen més sen­si­bi­li­tat cap als pro­duc­tes prè­mi­um. “Al­guns d’ells en­ca­ra tre­ba­lla­ran o re­bran pen­si­ons que, en molts ca­sos, se­ran su­pe­ri­ors a les dels seus fills mi­leu­ris­tes”, co­men­ta Na­fria, que re­cor­da que d’aquí a cinc anys el 40% de la po­bla­ció a Es­pa­nya tin­drà­més­de 55 anys.

Pe­rò la gent gran no es­tà for­ma­da no­més per cli­ents. Són tam­bé tre­ba­lla­dors. Pel­que­fa l’ocu­pa­ció, ells en­ca­ra te­nen molt a apor­tar. L’OCDE, enu­nes­tu­di so­bre els sè­ni­ors, tren­ca­va els­mi­tes se­güents: “El de­cli­vi de les fa­cul­tats co­men- ça als 73, molt des­prés de la ju­bi­la­ció. Un­tre­ba­lla­do­re­ne­da­ta­van­ça­da té sa­lut. És més, són igual de pro­duc­tius que els més jo­ves, per­què l’ex­pe­ri­èn­cia com­pen­sa la cai­gu­da fí­si­ca. La se­va pro­duc­ti­vi­tat no­dis­mi­nu­eix”.

S’ha es­crit­molt­de­la càr­re­ga­que les per­so­nes més grans su­po­sen, so­bre­tot­pe­ra­la­po­bla­ci­ó­ac­ti­va­ac­tu­al. No obs­tant ai­xò, hi ha efec­tes in­di­rec­tes que con­vé con­si­de­rar. Els pres­ti­gi­o­sos in­ves­ti­ga­dors Da­ron Ace­mo­glu i Pascual Res­tre­po, en un es­tu­di pu­bli­cat al Na­ti­o­nal Bu­re­au of Eco­no­mic Re­se­arch cap­gi­ren­com­ple­ta­men­tel­tò­pic­de la bom­ba de­mo­grà­fi­ca, que con­si­de­ren més com una ri­que­sa que co­mu­na­a­me­na­ça.

Ar­ri­ben ex­trems que “no hi ha efec­tes ne­ga­tiu­se­nel­crei­xe­men­ta cau­sa­del’en­ve­lli­ment”. El­seu­ra­o­na­ment és el se­güent: qu­an la po­bla­ció en­ve­lleix, l’ofer­ta de per­so­nes en edat de tre­ba­llar dis­mi­nu­eix. I el tre­ba­lla­dor ac­tiu, en con­ver­tir-se­e­nun­va­lor­ca­da­ve­ga­da més es­càs, aca­ba re­bent sa­la­ris mé­se­le­vats. Ai­xò­fa­que­le­s­em­pre­ses in­ver­tei­xin­ca­da­ve­ga­da­mé­sen tec­no­lo­gia per aug­men­tar la pro­duc­ti­vi­tat. I, en úl­ti­ma ins­tàn­cia, ge­ne­ra­rà un aug­ment de la ren­da per a tot el pa­ís.

ErikaS­hul­ziRad­vansky, Ma­rek, in­ves­ti­ga­dors del Leib­niz In­for­ma­ti­onCen­tre­forE­co­no­mics­con­cre­ten en­ca­ra més. Cre­uen que les ac­ti­vi­tats eco­nò­mi­ques re­la­ci­o­na­des amb la ter­ce­ra edat cre­a­ran nous ne­go­cis, des de la me­di­ci­na fins als ser­veis fi­nan­cers. Com a con­se­qüèn­cia, es cre­a­ran en­tre 2,6 i 4,4 mi­li­ons de nous llocs de tre­ball no­més a la UE fins al 2025. Efec­tes col·la­te­rals de la bom­ba.

MARKUS BOESCH / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.