545 fir­mes ca­ta­la­nes, un 4% del PIB

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

L’ano­me­na­da eco­no­mia sil­ver, la que agru­pa les ac­ti­vi­tats em­pre­sa­ri­als re­la­ci­o­na­de­sam­bla sa­lut, la qua­li­tat de vida, l’as­sis­tèn­cia i la vida ac­ti­va de les per­so­nes de més de 55 anys té 545 em­pre­ses a Ca­ta­lu­nya. És un sec­tor que fac­tu­ra 9.000 mi­li­ons d’eu­ros i que do­na fei­na a 122.000 per­so­nes. Un88% són pi­mes i la­mei­tat ex­por­ten els seus pro­duc­tes i ser­veis, prin­ci­pal­ment als EUA, el Ja­pó, Aus­trà­lia, Ale­ma­nya, Bèl­gi­ca iDi­na­mar­ca, en­tre d’al­tres. Ai­xò es des­prèn d’un es­tu­di dut a ter­me aques­ta set­ma­na per Ac­ció, de la Ge­ne­ra­li­tat de Ca­ta­lu­nya. L’in­for­me as­se­nya­la que les so­lu­ci­ons tec­no­lò­gi­ques per te­nir cu­ra de la gent gran tri­pli­ca­rà el seu va­lor en cinc anys a laUE. La te­le­as­sis­tèn­cia tam­bé co­tit­za a l’al­ça: un62% d’aquest col·lec­tiu usen in­ter­net.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.