Es­cac al ve­llis­me

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Anà­li­si May­te Rius

“No no­més­hi ha­jo­ves de30-45 any­sal món, no­só­nels únics­que­vi­at­gen, men­gen, vo­ten, gas­te­no vi­uen[...]. No­es­tem­morts, es­tem­vius iplens d’ener­gia i sa­vi­e­sa; som­grans­con­su­mi­dors de­cul­tu­ra, lleu­re, far­mà­cia, cot­xes, mo­da, ca­ses i exac­ta­men­tel­ma­teix­que­els al­tres; no no­més­gas­te­men­den­ta­du­res postis­ses, com­pre­se­san­ti­o­ri­na oplats­de­dut­xa­an­ti­llis­cants” (De­ma­si­a­do­jo­ve­nes­pa­ra­ser­vi­e­jos.com).“Sim­ple­men­tens­hem re­ti­rat­de­la vida laboral, però­la ma­jo­ri­a­no­hem­dei­xat­de­ser pro­duc­tius. Pre­gun­teu-ho­als nos­tres fills”(Pe­paEs­pi­nós, Phyl­ti­me.org).“Hi­ha­per­so­nes grans­de­pen­dents, però­tam­bé és ve­ri­tat­que­ca­da­ve­ga­da­més gent­gran­téu­na­ca­pa­ci­tat­men­tal i fí­si­ca­com­pa­ra­ble­a­per­so­nes­de20anys; no­hi­hau­na per­so­na­gran­tí­pi­ca, si­nóu­na gran­di­ver­si­tat”(OMS).

Les­veu­si ini­ci­a­ti­ves des­ti­na­de­sa tren­car els es­te­re­o­tips­que as­so­ci­en ve­lle­sa ama­lal­tia, a fra­gi­li­ta­to­a­nal­fa­be­tis­me­di­gi­tal ique­mos­tren­les­per­so­nes grans­co­mun­llast so­ci­al ie­co­nò­mi­ces mul­ti­pli­quen. La­no­va ge­ne­ra­ci­ó­de­grans­no­es­tà dis­po­sa­da aen­cai­xa­renl’eti­que­ta­de­vell ni aque­dar-se im­pas­si­ble­men­tre­els or­ga­nis­me­se­co­nò­mics–es di­guinFMI, OCDEoBancd’Es­pa­nya– els acu­sen­de­viu­re­mas­sai­de­ser una­a­me­na­ça­per a l’eco­no­mia glo­bal. Són­per­so­nes­que­a­cu­mu­le­nanys, però­tam­bé­for­ma­ció, co­nei­xe­ment­si ex­pe­ri­èn­cia, ique­es­ta­na­cos­tu­ma­de­sa llui­tar­per­cau­ses jus­tes i dig­nes des­de­la se­va jo­ven­tut. Ai­xí­que quan­se sen­ten víc­ti­mes del ve­llis­me(eda­tis­me, ge­ron­to­fò­bi­a­o­qual­se­vol al­tra eti­que­ta re­fe­ri­da a la dis­cri­mi­na­ció pere­dat) no­es li­mi­ten als la­ments, ac­tu­en. I ai­xò es no­ta (i es no­ta­rà­mé­sel­sanys­vi­nents, en­la­me­su­ra­ques’hi va­gin su­mant­la ge­ne­ra­ció dels­baby bo­o­mers– els­nas­cuts al­sanys­sei­xan­ta–) en­la ir­rup­ci­ó­de­pla­ta­for­mes, as­so­ci­a­ci­ons ine­go­ci­sen­ca­mi­nat­sa­do­nar­vi­si­bi­li­tat al col·lec­tiu sè­ni­or, apro­mou­re­la­po­sa­da­en co­mú­de­les se­ves in­qui­e­tud­si les se­ves ac­ti­vi­tats, i a sa­tis­fer les se­ves ne­ces­si­tats, per­què­des­prés d’elles tam­bé­hi­ha­molts di­ners per­gua­nyar. So­bre­tot­qua­nels qui s’apro­xi­me­na la­ve­lle­s­a­só­nin­te­grants­de la so­ci­e­tat del cul­te al cos, més per­me­a­ble­sa la­pro­duc­ti­vi­tat ial gau­di, te­nen­més­bon­ni­ve­lle­du­ca­tiu, mé­sin­qui­e­tuds imés­cul­tu­ra del lleu­re­que­els qui els­van­pre­ce­dir.

En­la so­ci­e­tat­de­la ci­èn­cia i la tec­no­lo­gia, la in­ves­ti­ga­ció i les da­des­tam­bé­ju­gue­na­fa­vor­de li­qui­dar el ve­llis­me. No­hi­ha­res que­a­va­li­que­la sa­lu­to­la­con­duc­ta­can­vi­en­dràs­ti­ca­ment quans’ar­ri­ba als 65. Ni­queu­na per­so­na­de70o80anys­no pu­gui­ser­mé­sin­tel·li­gent, més cul­ta, mé­sa­tre­vi­da, més­pro­gres­sis­ta, més­fle­xi­ble, més­ri­ca opro­duc­ti­va­queu­na­al­tra­de 40. Iun­re­cent (i con­tro­ver­tit) es­tu­di pu­bli­ca­ta­la­re­vis­ta Cell i ela­bo­rat­per­neu­ro­bi­ò­legs­de­la Uni­ver­si­tat­deCo­lúm­bi­a­sug­ge­reix­que­el cer­vell sa dels sep­tu­a­ge­na­ris té la­ma­tei­xa­ca­pa­ci­tat de­ge­ne­rar­neu­ro­nes­que­el dels ado­les­cents. La­re­a­li­tat és­que no­hi­ha­do­sa­do­les­cents iguals ni­dos­sep­tu­a­ge­na­ris iguals i, per­tant, molt­meny­sun­per­fil únic­de­per­so­na­gran, ju­bi­la­to vell.

La clau No hi ha una per­so­na gran tí­pi­ca, si­nó una gran di­ver­si­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.