Un trans­port en crei­xe­ment

La Vanguardia (Català) - Diners - - SECTORS -

El trans­port ma­rí­tim de mer­ca­de­ri­es crei­xe­rà un 60% fins a l’any 2050, se­gons la con­sul­to­ra DNV GL. El sec­tor afron­ta­rà aquest crei­xe­ment del mer­cat as­so­lint més ni­vells d’efi­ci­èn­cia a tra­vés de la re­duc­ció de cos­tos, la mi­llo­ra de la ta­xa d’uti­lit­za­ció dels vai­xells, la re­duc­ció del con­sum de fu­el, la cons­truc­ció de vai­xells més grans i la po­sa­da en mar­xa de no­ves tec­no­lo­gi­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.