Qu­an rein­ven­tar la xar­xa és rein­ven­tar-se un ma­teix

Cis­co té dos ob­jec­tius: ac­ce­le­rar la tran­si­ció al softwa­re i ob­te­nir més in­gres­sos re­cur­rents

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL - Nor­ber­to Ga­lle­go

Dels 28 me­sos que fa queC­har­les Chuck Rob­bins és al cap­da­vant­deCis­co, s’ha­pro­di­gat­molt poc a la­prem­sa: te­nia co­ma­pri­o­ri­tats re­mo­de­lar l’es­tra­tè­gia, afe­gir una al­tra vin­te­na d’em­pre­ses a la cis­te­lla­de­la­com­prai re­no­var–nou­na­si­nó­du­es­ve­ga­des en al­guns ca­sos– la cú­pu­la di­rec­ti­va de l’em­pre­sa. Amb aquests pre­ce­dents, que con­vo­qués aBar­ce­lo­na sis­mit­jans eu­ro­peus (en­tre ells aquest su­ple­ment) era una opor­tu­ni­tat.

Du­rant­mésd’una ho­ra, la tro­ba­da va ver­sar so­bre la rein­ven­ci­ó­de­la­xar­xa, l’anà­li­si pre­dic­ti­va, la ci­ber­se­gu­re­tat o la­plu­ra­li­tat del nú­vol. Són te­mes que no te­nen gla­mur, pe­rò que sin­te­tit­zen l’es­tra­tè­gia d’una em­pre­sa que fac­tu­ra uns 45.000 mi­li­ons d’eu­ros. Els seus ob­jec­tius cen­trals són­dos: ac­ce­le­rar la tran­si­ci­ó­des­del­hardwa­re­al­softwa­re i po­ten­ci­ar la ge­ne­ra­ció d’in­gres­sos re­cur­rents.

Abans d’en­trar en aques­tes ma­tè­ri­es, Di­ners te­nia una pre­gun­ta eco­nò­mi­ca: Qu­è­pen­sa­fer amb el tre­sor –uns 68.000mi­li­ons de dò­lars– que Cis­co ha man­tin­gut apar­cat fo­ra dels Es­tats Units ique, des­prés­de­la re­for­ma fis­cal de Trump, ara po­drà re­pa­tri­ar? Doncs el ma­teix que ha fet fins ara amb la se­va ge­ne­ra­ció de cai­xa i grà­ci­es a les con­di­ci­ons­pro­pí­ci­es del­mer­cat de deu­te: re­com­prar ac­ci­ons prò­pi­es, pa­gar un ge­ne­rós di­vi­dend (tàc­ti­ques que man­te­nen al­ta la co­tit­za­ció en bor­sa) i al­ho­ra, ad­qui­rir més em­pre­ses amb què­a­pun­ta­lar­la­se­va­es­tra­tè­gia. “Cis­co, va apun­tar Rob­bins, ésu­na­de­les­cin­cem­pre­ses dels Es­tats Units que­més es be­ne­fi­ci­a­ran d’aquest com­po­nent de la re­for­ma tri­bu­tà­ria”.

Pe­rau­na­em­pre­sa­que­du­rant­dè­ca­des ha tin­gut un li­de­rat­ge cò­mo­de so­bre el mer­cat de xar­xes d’em­pre­sa, pot sor­pren­dre que el seu mis­sat­ge el 2018 si­gui “rein­ven­tar la xar­xa”, pe­rò ai­xò és exac­ta­ment el que Cis­co ne­ces­si­ta per es­ca­po­lir-se d’uns com­pe­ti­dors pe­tits pe­rò forts. Per la in­dús­tria cor­re una con­sig­na: les xar­xes (com to­tes les al­tres coses) han de ser softwa­re­de­fi­ned. Cis­co s’ha su­mat a aquest cor­rent –pot­ser amb cert dis­gust– te­nint­cu­ra­de­pre­ser­var­la­se­va­àm­plia ba­se ins­tal·la­da de rou­ters i switc­hes en em­pre­ses i ope­ra­dors.

Rob­bins­ho­va re­su­mir ai­xí: au­to­ma­tit­zar les xar­xes amb “una no­va ar­qui­tec­tu­ra que les fa més sim­ples, pro­gra­ma­bles, es­ca­la­bles i àgils. Ai­xò és el que ano­me­nem xar­xa in­tu­ï­ti­va”. L’ar­gu­ment és in­tel·lec­tu­al­ment se­duc­tor: “IDC ha es­ti­mat que d’aquí a dos anys, el 2020, s’afe­gi­rà un mi­lió de dis­po­si­tius con­nec­tats a in­ter­net ca­da ho­ra(!); ai­xí que l’úni­ca pos­si­bi­li­tat d’aco­mo­dar l’in­cre­ment de tràn­sit se­rà que les xar­xes si­guin fo­na­men­tal­ment di­fe­rents i in­tel·li­gents, que si­guin capa­ces d’apren­dre el que s’es­pe­ra d’elles en ca­da mo­ment”.

Com acon­se­guir que si­guin di­fe­rents? De­sa­gre­gant el sis­te­ma ope­ra­tiu­deCis­co del­hardwa­re­deCis­co, de ma­ne­ra que pu­gui fun­ci­o­nar so­ta el con­trol de softwa­re de ter­cers i el pri­mer amb hardwa­re aliè, un can­vi de l’ac­ti­tud que la com­pa­nyia ha man­tin­gut des del pri­mer dia. Com acon­se­guir que si­guin in­tel·li­gents? Aco­blant­la in­fra­es­truc­tu­ra­a­la­pla­ta­for­ma­a­na­lí­ti­caTe­tra­ti­on, fruit de di­ver­ses ad­qui­si­ci­ons. I com acon­se­guir que si­guin se­gu­res? De­tec­tant les ame­na­ces mit­jan­çant la so­lu­ció in­tel·li­gent de la di­vi­sió Ta­los.

No pas menys d’una dot­ze­na de ve­ga­des va fer ser­vir Rob­bins la pa­rau­la ed­ge, que s’hau­ria de tra­duir per vo­ra, pe­rò que en aquest con­text, des­criu l’ex­trem d’una xar­xa (per tant, ex­te­ri­or al seu nu­cli). La se­va im­por­tàn­cia es deu al fet que és en l’ed­ge­o­nes pro­du­eix la in­ges­ta de les da­des i on po­dria co­lar-se un­malwa­re­em­mas­ca­rat. “Aques­ta és la raó per la qual el 2017 vam anun­ci­a­ru­na tec­no­lo­gia de pro­tec­ció que ano­me­nemETA[és la si­gla d’Encryp­ted Traf­fic Analy­sis]. Un alt per­cen­tat­ge de cli­ents ja l’es­tan fent ser­vir en rè­gim de subs­crip­ció”.

Subs­crip­ció, pa­rau­la opor­tu­na. La­xer­ra­da­to­caun­te­ma­cru­ci­al­per al­mo­del­de­ne­go­ci­queCis­co­per­se­gueix: el softwa­re i els ser­veis per subs­crip­ció ge­ne­ren in­gres­sos re­cur­rents i as­se­gu­ren la fi­de­li­tat del cli­ent. Rob­bins es va aco­mi­a­dar am­bu­na es­ta­dís­ti­ca: fa vuit tri­mes­tres, menys d’una quar­ta part dels in­gres­sos­deCis­co eren re­cur­rents, avui su­peren el 32% i la pro­por­ció con­ti­nua pu­jant.

AR­XIU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.