Se­gu­re­tat

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL -

La se­gu­re­tat és una pe­ça clau en l’es­tra­tè­gia de Cis­co. El seu sis­te­ma d’in­tel·li­gèn­cia de xar­xa Ta­los de­tec­ta i neu­tra­lit­za molts mi­li­ons d’ame­na­ces ca­da dia. La re­co­ma­na­ció de Chuck Rob­bins és con­tun­dent: redis­se­nyar l’ar­qui­tec­tu­ra de pro­tec­ció de da­des per neu­tra­lit­zar les ame­na­ces. “Nin­gú no cons­tru­eix una ca­sa dei­xant per a més en­da­vant els panys”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.