490

Mi­li­ons d’eu­ros

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL -

Su­ma rè­cord per a la in­dús­tria del ca­pi­tal risc al sec­tor tec­no­lò­gic, con­cre­ta­ment en el camp de la IN­TEL·LI­GÈN­CIA AR­TI­FI­CI­AL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.