Un smartp­ho­ne sen­se da­des per a es­tu­di­ants

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL -

L’em­pre­sa core­a­na Sam­sung va pre­sen­tar di­ven­dres pas­sat un te­lè­fon mò­bil en­fo­cat al món es­tu­di­an­til. El dis­po­si­tiu per­met co­brir les ne­ces­si­tats bà­si­ques, com ges­ti­o­nar les tru­ca­des o in­ter­can­vi­ar mis­sat­ges. Tot i ai­xò, no es per­met la con­ne­xió de da­des. Se­gons Sam­sung, el te­lè­fon va adre­çant a jo­ves i per­so­nes grans. A Co­rea, el Ga­laxy 12 Pro surt a l’equi­va­lent a 151 eu­ros. Es des­co­neix la da­ta de llan­ça­ment i el preu pel qual es ven­drà en al­tres mer­cats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.