Pa­ra­da d’au­to­bús in­tel·li­gent

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Cap­mar pre­sen­ta una mar­que­si­na in­no­va­do­ra per agi­li­tar el trans­port ur­bà a les ciu­tats i in­for­mar de la gent que s’es­pe­ra Qui­na és la ru­ta més rà­pi­da per anar a la fei­na? Tri­ga­rà molt a ar­ri­bar l’au­to­bús? L’ex­plo­sió de les tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció i con­cre­ta­ment dels smartp­ho­nes ha fet que els usu­a­ris del trans­port pú­blic, no no­més re­cla­min un bon ser­vei, si­nó que re­bin in­for­ma­ció ac­tu­a­lit­za­da per­ma­nent­ment dels temps d’es­pe­ra i de les in­ci­dèn­ci­es.

Cons­ci­ents d’aques­ta ten­dèn­cia, l’em­pre­sa fa­mi­li­ar de Ri­po­llet, Cap­mar Sis­te­mes d’In­for­ma­ció, es­pe­ci­a­lit­za­da des de fa­més de 60 anys en la im­plan­ta­ció de­mar­que­si­nes d’au­to­bús, ha pre­sen­tat una pa­ra­da so­lar in­tel·li­gent que, a més d’ofe­rir in­for­ma­ció so­bre el temps d’es­pe­ra de ca­da lí­nia, per­met fer un al­tre ti­pus de con­sul­tes, com el sal­do de la tar­ge­ta, ai­xí com pos­si­bles in­ci­dèn­ci­es a la xar­xa de trans­port pú­blic. “Hem ins­tal·lat di­ver­sos mò­duls de la nos­tra pa­ra­da in­tel·li­gent a la lí­nia d’au­to­bu­sos mu­ni­ci­pals de Gran Ca­nà­ria. Ja es­tem tre­ba­llant en l’ex­pan­sió a al­tres ciu­tats in­teres­sa­des en aques­ta ti­po­lo­gia de pa­ra­des, que, amés de ser in­tel·li­gents, com que ob­té l’ener­gia del sol, no ne­ces­si­ta cap me­na de ca­ble­jat o con­ne­xió a la xar­xa elèc­tri­ca, la qual co­sa re­du­eix el cost i la com­ple­xi­tat de la ins­tal·la­ció”, ex­pli­caMo­ni- ca Ca­pa­blo, di­rec­to­ra co­mer­ci­al de Cap­mar.

Ai­xí, tal com ex­pli­ca la di­rec­ti­va, aquest pro­to­tip és una evo­lu­ció de la pa­ra­da in­tel·li­gent PSI, que van llan­çar l’any 2009, que ofe­reix el temps d’es­pe­ra de l’au­to­bús i que es­tà im­plan­tat en ciu­tats com Barcelona, Ei­vis­sa, Al­ba­ce­te, Lu­go, Ma­llor­ca i fins i tot en dos punts del bar­ri del Bronx, a No­va York.

Al­tres pro­jec­tes que la pi­me té vi­gents és la Cap­mar De­mand, un sis­te­ma que adap­ta la de­man­da d’au­to­bu­sos a la quan­ti­tat de gent que hi ha a la pa­ra­da, a fi d’es­tal­vi­ar re­cur­sos, i que ja es­tà im­plan­tat en lo­ca­li­tats com Sit­ges o el Prat de Llo­bre­gat. “Ai­xò és de gran uti­li­tat so­bre­tot per a mu­ni­ci­pis que es tro­ben als afo­res de Barcelona, i que te­nen pics de fei­na mar­cats. S’en­via un au­to­bús qu­an re­al­ment hi ha gent es­pe­rant i, d’aques­ta ma­ne­ra, s’evi­ta la pos­si­bi­li­tat que un au­to­bús pas­si 10 ve­ga­des pel punt i no hi pu­gi nin­gú”, ad­ver­teix Ca­pa­blo.

Cap­mar, que ocu­pa 35 per­so­nes en­tre l’em­pre­sa de mo­bi­li­a­ri ur­bà i l’em­pre­sa de sis­te­mes d’in­for­ma­ció –res­pon­sa­ble de les pa­ra­des in­tel·li­gents– va tan­car el 2017 amb una fac­tu­ra­ció de 3,5 mi­li­ons i pre­veu ar­ri­bar als 4mi­li­ons a l’ac­tu­al exer­ci­ci.

Cap­mar ofe­reix da­des so­bre els ho­ra­ris i avi­sa els au­to­bu­sos si hi ha vi­at­gers es­pe­rant-se

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.