Ocu­pa­ció per a jo­ves

Ae­ball en­ge­ga a Ca­ta­lu­nya el pro­gra­ma Fem Ocu­pa­ció per a me­nors de 30 anys

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

El pro­gra­ma es­tà sub­ven­ci­o­nat pel Ser­vei d’Ocu­pa­ció de Ca­ta­lu­nya i el Mi­nis­te­ri d’Ocu­pa­ció i Se­gu­re­tat So­ci­al

L’Aso­ca­ci­ón Em­pre­sa­ri­al Ae­ball ha en­ge­gat un pro­gra­ma d’ocu­pa­ció per afa­vo­rir la in­ser­ció laboral de per­so­nes me­nors de 30 anys que es­ti­guin en si­tu­a­ció d’atur. El pro­gra­ma Fem Ocu­pa­ció per a Jo­ves ofe­reix als par­ti­ci­pants un con­trac­te laboral de 6me­sos, acom­pa­nyat d’una for­ma­ció re­la­ci­o­na­da amb el seu lloc de tre­ball i tu­to­rit­za­ció du­rant tot el pro­cés. Ae­ball or­ga­nit­za per quart any con­se­cu­tiu el pro­gra­ma, en què més del 65% dels jo­ves par­ti­ci­pants van ser re­no­vats l’úl­tim any.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.