Tro­ba­da eu­ro­pea de ‘start-ups’

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

EU-Star­tups Sum­mit 2018 pre­veu aco­llir més de mil as­sis­tents

El pro­per 24 d’abril tin­drà lloc a Barcelona l’EU-Star­tups Sum­mit 2018, un dels es­de­ve­ni­ments de re­fe­rèn­cia de l’eco­sis­te­ma em­pre­ne­dor eu­ro­peu. La tro­ba­da, que tin­drà lloc a l’au­di­to­riAXA­de Barcelona, pre­veu reu­nir més de mil em­pre­sa­ris i fun­da­dors de start-ups d’èxit com Os­car Pi­er­re, fun­da­dor i di­rec­tor exe­cu­tiu de Glo­vo, oRic­car­do Zac­co­ni, co­fun­da­dor i di­rec­tor exe­cu­tiu de la com­pa­nyia de vi­de­o­jocs King. Du­rant el con­grés in­ter­na­ci­o­nal, se ce­le­bra­rà una com­pe­ti­ció amb 15 equips de start-ups que tin­dran 3mi­nuts per pre­sen­tar el seu pro­jec­te da­vant l’au­di­èn­cia. Un­ju­rat ex­pert d’in­ver­sors cone­guts ele­gi­rà el gua­nya­dor, que re­brà un pa­quet de pre­mis per va­lor apro­xi­mat de 68.000 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.