Ulle­res de bran­ca fer­ma

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Lo­ol Eyewe­ar es va cre­ar amb 170.000 eu­ros dels seus so­cis fun­da­dors

Lo­ol Eyewe­ar pro­du­eix les se­ves ulle­res a ca­vall de Barcelona, Ità­lia i Ale­ma­nya i ven més fo­ra d’Es­pa­nya Ulle­res de ten­dèn­cia id’ex­tre­ma du­ra­bi­li­tat. És la pro­pos­ta de la start-up bar­ce­lo­ni­na Lo­ol Eyewe­ar, cre­a­do­ra de la pri­me­ra mar­ca de l’Es­tat es­pe­ci­a­lit­za­da en­la fa­bri­ca­ció de mun­tu­res d’ulle­res sen­se car­gol, ni sol­da­du­ra a les bran­ques. “El nos­tre prin­ci­pal va­lor afe­git és la nos­tra fron­tis­sa pa­ten­ta­da, que evi­ta que les bran­ques s’ei­xam­pli­nam­bel pas del temps o es­per­din els car­gols que les aguan­ten i que, en de­fi­ni­ti­va, fa que les nos­tres lents tin­guin una vida útil molt­més­llar­ga que les ulle­res con­ven­ci­o­nals”, apun­ta ÁlexGó­mez, co­fun­da­dor de Lo­ol Eyewe­ar.

La­mar­ca, que va llan­çar la se­va pri­me­ra col·lec­ció a mit­jans del 2016 en el­marc de la Fi­ra In­ter­na­ci­o­nal de l’Òp­ti­ca Sil­mo de Pa­rís, ex­por­taun90% de la se­va pro­duc­ció au­na vin­te­na de pa­ï­sos­co­melCa­na­dà o els Es­tats Units. “El nos­tre ti­pus de cli­ent és una per­so­na jo­ve de po­der ad­qui­si­tiu mit­jà-alt am­bu­na es­pe­ci­al atrac­ció cap al dis­seny i la­mo­da que es­tà dis­po­sa­da apa­gar la qua­li­tat”, ad­ver­teix Gó­mez. No­en va, el­preu­de­par­ti­da de les se­ves ulle­res són 300 eu­ros.

Lo­ol Eyewe­ar, que ocu­pa sis per­so­nes, va fac­tu­rar 230.000 eu­ros el 2017, xi­fra que pre­veu du­pli­car du­rant aquest exer­ci­ci.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.