Mo­da ne­o­clàs­si­ca per a gus­tos al­ter­na­tius

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Bi­bi­an Blue ex­por­ta el 25% de la se­va pro­duc­ció a mer­cats com Ale­ma­nya o el Reg­ne Unit des d’un ate­li­er que té a Barcelona Bi­bi­an Blue és una fir­ma de mo­da bar­ce­lo­ni­na que, tot i que té una mi­da mo­des­ta, pot pre­su­mir de ves­tir ce­le­bri­tats com Alaska, Rossy de Pal­ma, Ele­na Anaya, o fins i tot d’ha­ver dis­se­nyat pe­ces a mi­da per al gui­tar­ris­ta de la ban­da bri­tà­ni­ca The Cu­re, Porl Thomp­son, en­tre al­tres fa­mo­sos. “Ens de­fi­nim com una mar­ca de mo­da al­ter­na­ti­va, que uneix in­no­va­ció i tra­di­ció en els seus dis­senys. Si bé el nos­tre pro- duc­te es­tre­lla és el cor­set, que s’ha con­ver­tit en la nos­tra se­nya d’iden­ti­tat i pro­duc­te grà­ci­es al qual ens co­nei­xen a molts pa­ï­sos”, afir­ma Bi­bi­an Blue, dis­se­nya­do­ra i ar­tí­fex de la mar­ca.

La fir­ma, que dis­po­sa d’un pe­tit ate­li­er al cen­tre de Barcelona, dis­tri­bu­eix els seus dis­senys a di­ver­ses bo­ti­gues mul­ti­mar­ca de l’es­tat i ex­por­ta el 25% de la se­va pro­duc­ció a mer­cats com el Reg­ne Unit o Ale­ma­nya.

A més, des de fa dos anys, té una lí­nia de nú­vi­es que, se­gons l’em­pre­ne­do­ra, es­tà aga­fant mol­ta for­ça. “Ai­xò ens ha per­mès no de­pen­dre tant del cli­ent in­ter­na­ci­o­nal i ven­dre més aquí. En­ca­ra que les nú­vi­es que ves­tim te­nen un per­fil en què re­cla­men la se­va iden­ti­tat i vo­len di­fe­ren­ci­ar-se de la res­ta”, afir­ma Blue.

Els dis­senys de Bi­bi­an Blue ves­tei­xen ce­le­bri­tats i ofe­rei­xen pe­ces per a gus­tos amb per­so­na­li­tat El ‘cor­set’, se­nya d’iden­ti­tat Bi­bi­an Blue va tan­car el 2017 amb una fac­tu­ra­ció de 120.000 eu­ros i pre­veu su­perar els 150.000 du­rant el 2018. La jo­ve...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.