L’em­pre­sa fa­mi­li­ar, una apro­xi­ma­ció pràc­ti­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

CON­TI­NU­AR? VEN­DRE? TAN­CAR? Jor­di Tar­ra­go­na Pro­fit Edi­to­ri­al 16,95 eu­ros |

Jor­di Tar­ra­go­na Co­ro­mi­na és ad­vo­cat, pe­rò ha pas­sat 35 anys com a em­pre­sa­ri en una em­pre­sa fa­mi­li­ar vin­cu­la­da al sec­tor del mo­ble. Tres dè­ca­des do­nen per a molt en una em­pre­sa fa­mi­li­ar. Tam­bé per­què ell ma­teix s’ha­gi plan­te­jat mol­tes ve­ga­des les pre­gun­tes que for­mu­la co­ma­tí­tol d’aquest lli­bre: què­faig amb l’em­pre­sa? Con­ti­nu­ar? Ven­dre? Tan­car? Amb to­ta aques­ta ex­pe­ri­èn­cia, Tar­ra­go­na ha fet du­es coses. La pri­me­ra, de­di­car-se a la con­sul­to­ria al món de l’em­pre­sa fa­mi­li­ar, una de­di­ca­ció so­bre la qual l’an­tic em­pre­sa­ri iro­nit­za: “Sé per­fec­ta­ment que el con­sul­tor és una per­so­na con­tro­ver­ti­da, pre­tén acon­se­llar aqui­mé­sen­sap de la se­va em­pre­sa, l’em­pre­sa­ri ma­teix”.

La­se­go­na, aquest­lli­bre, que­de­fi­neix suc­cin­ta­ment com a “apunts d’un em­pre­sa­ri fa­mi­li­ar”, pe­rò que en re­a­li­tat és to­tun­com­pen­di dels as­pec­tes que en­vol­ten aquest uni­vers tan com­plex pe­rò al­ho­ra tan apa­rent­ment con­tra­dic­to­ri en què con­flu­ei­xen l’em­pre­sa (la re­cer­ca del be­ne­fi­ci i la ren­di­bi­li­tat) i la fa­mí­lia, els ob­jec­tius de la qual apun­ten a di­fe­rents di­rec­ci­ons, no sem­pre coin­ci­dents. “És im­por­tant te­nir en comp­te­que to­tes les afir­ma­ci­ons i re­co­ma­na­ci­ons que faig de­pe­nen de la ca­su­ís­ti­ca de les per­so­nes, fa­mí­li­es i or­ga­nit­za­ci­ons in­vo­lu­cra­des”.

El re­sul­tat és una guia pràc­ti­ca, en què es re­cu­llen les prin­ci­pals qües­ti­ons que s’han de te­nir en comp­te a l’ho­ra de po­sar-se al cap­da­vant d’una em­pre­sa d’aques­ta me­na. Qües­ti­ons tan di­fí­cils com les que sor­gei­xen en el pit­jor mo­ment d’una cri­si. El lli­bre és fruit de l’ex­pe­ri­èn­cia per­so­nal de Tar­ra­go­na –la se­va apro­xi­ma­ció a la con­sul­to­ria fa­mi­li­ar és bà­si­ca­ment hu­ma­nis­ta i és en aquells­ter­mes­que­en­fo­ca­els­con­flic­tes que aju­da a re­sol­dre en la se­va pro­fes­sió ac­tu­al– però­tam­bé re­co­pi­la una gran quan­ti­tat d’in­for­ma­ció ju­rí­di­ca i tri­bu­tà­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.